ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ LIDSTVA AUMJEHOVA JEHOSHUA SVAROG

LEGENDÁRNÍ JEŽÍŠ KRISTUS

Úryvky z knihy
MODRÉ Z NEBES II. DÍL

SLOVO JEHOSHUY SVAROGA

legendárního

JEŽÍŠE KRISTA

ABSOLUTNÍ GARANTOVANÁ INSPIRACE

Tato stránka obsahuje pouze vybrané části knihy, každý obrázek JEHOSHUY SVAROGA ukončuje jeden mentální celek.

ÚVOD

TATO PODOBENKA JE Z DOB, KDY JSEM PO BRUTÁLNĚ ZÁKEŘNÉ POPRAVĚ MÉHO SNU ZRÁDCI LÁSKY A PO LÁSKYPLNÉ ZÁCHRANĚ A RESUSCITACI OD MÉHO POZEMSKÉHO OTCE SVAROHA AUM A PĚTILETÉM ODTRAUMATIZOVÁNÍ MOJÍ MILOVANOU A VĚRNOU RODINOU V DOMĚ JOSEFA Z ARIMATIE OPUSTIL DEFINITIVNĚ ŽIDOVSTVÍ A PUTOVAL JSEM SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM JAKO VELKOVEZÍR CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH, NEŽ JSEM SE SVÝMI DĚTMI A MOJÍ MILOVANOU ŽENOU MARUŠKOUMAGDALÉNKOU DOŠEL PO PADESÁTI LETECH SLUŽBY CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH ZPĚT DO BOHEMIE,ABYCH ZDE DOŽIL DALŠÍCH 32 ROKŮ.

HOVOŘÍ K VÁM NYNÍ VÁŠ OTEC NEBESKÝ, TEDY JEDEN ZE DVOU MUŽSKÝCH ZAKLADATELŮ VAŠÍ NÁRODNÍ RODINY, HRDÝ ČEŠČŤAN BOHEMUS,

JEHOSHUA SVAROG

RODEM.

ANO, TOTO JE HISTORICKÝ VĚCNÝ FAKT, 

ŽE JSEM PŘEŽIL SVOJI POPRAVU 

A ODEŠEL JSEM NA SKLONKU ŽIVOTA DO BOHEMIE, 

KDE JSEM I POHŘBEN.

TO SE VŠE DOZVÍTE V TÉTO MÉ AUTOBIOGRAFII A V ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHU MÉHO POKREVNÍHO OTCE SVAROHA AUM, PRAOTCE BOHEMUSE, PATRIARCHÁLNÍHO BOHA VŠECH SLOVANŮ.

JÁ JSEM SE NIKDY NECÍTIL BÝT ŽIDEM,

SLAVNOSTNĚ JSEM PŘIJAL DO SRDCE STVOŘITELE LIDSTVA ABSOLUTNÍHO BOHA LVÍHO BARDA AUMJEHOVA, KTERÝ JE MÝM DĚDEČKEM V MÉ POSLEDNÍ INKARNACI DO FYZICKÉHO TĚLA Z 1. STOLETÍ N.L. TEHDY JSEM SI SVOJÍ USILOVNOU SNAHOU PO ABSOLUTNÍ NIRVÁNĚ VYSLOUŽIL SVOJE VLASTNÍ CÍSAŘSTVÍ NA SVÉ VLASTNÍ PLANETĚ.

NÁŠ VĚČNÝ OTEC AUMJEHOVA MÁ VE VÝZNAMU SVÉHO JMÉNA 

VĚDOMÉHO BOHA LVÍ SRDCE.

TEDY OCHRANÁŘSKOU VĚDOMOU CÍSAŘSKOU LÁSKU.

JEHO CELÉ JMÉNO ZNÍ HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU.

VŠECHNA FAKTA O JEHO BYTÍ JSEM V ŽIDOVSKÉ KOMUNITĚ NEMOHL POUŽÍVAT, MUSEL JSEM NAVÁZAT NA TO, CO SNESLI PŘIJMOUT.

KOMUNIKOVAL JSEM O NĚM JAKO O NEBESKÉM OTCI. KDYŽ BYL NA ZEMI V TĚLE JAKO PĚSTITEL TAMARYŠKŮ, JMENOVAL SE SVAROG A SVÉMU SYNOVI, MÉMU OTCI, DAL VE ZJEVENÍ JEHO UMÍRAJÍCÍ MAMINCE, JEHO ŽENĚ, VE ZJEVENÍ JMÉNO AUM SVAROH - NÁŠ ZÁKLADNÍ KÁMEN ROVNOVÁHY.

TO VŠE, ABY SE NAPLNILA MNOHÁ PROROCTVÍ.

Matouš 6: 9,10; Matouš 21:42; Daniel 2:44; Žalm 2: 6 - 12, Bible

JE TAK VYSOKO POZNÁNÍM NAD NÁMI VŠEMI, ŽE I JÁ SÁM JSME NECHÁPAL TEHDY PLNĚ, JAK NÁS TVOŘÍ. JE TO VĚDECKÝ ZÁZRAK.

MŮJ PRAOTEC JE MÁG KOUZELNÍK.

TO UVIDÍTE POSTUPNĚ SAMI, PROTOŽE VÁM V SÉRII UVĚDOMĚNÍ V NEJBLIŽŠÍCH 10 LETECH VYSVĚTLÍ, JAK NÁS STVOŘIL.

NEPŘESTÁVÁM ŽASNOUT NAD JEHO MOUDROSTÍ A UJIŠŤUJI VÁS, ŽE JE TO NÁDHENÁ ŠLECHETNÁ OSOBNOST, ZE KTERÉ BUDETE NADŠENI, AŽ JI POZNÁTE...

VAŠE FYZIOLOGICKÉ PROCESY 

V TĚLE JSOU ŘÍZENY HISTORICKOU PRAVDOU O VAŠEM PŮVODU A PRAVDOU O VAŠEM ŽIVOTĚ. 

POUZE V PLNÉ PRAVDĚ MŮŽETE BÝT ABSOLUTNĚ DLOUHOVĚCÍ.

UPOZORŇUJEME, ŽE INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU VELICE ŠOKUJÍCÍ, ZAPŘÍSÁHLÍ ATEISTI, A ZEJMÉNA OSOBY, KTERÉ PRACOVALY JAKO NÁBOŽENŠTÍ SLUŽEBNÍCI A KÁZALI VŠECHNO MOŽNÉ O MÉ OSOBĚ A MÉM UČENÍ, MOHOU DOSTAT I ZÁCHVAT PANIKY A SLOŽIT SE K ZEMI, PROTO VÁM DOPORUČUJEME PŘED ČTENÍM MODRÉHO Z NEBES MEDITACI NA LÉČIVÉ HUDBĚ A MODLIT SE, NEPÍT KÁVU ANI ALKOHOL A NEJÍST TĚŽKÁ JÍDLA. BUDETE MUSET ČÍST I NĚKOLIKRÁT A UVĚDOMOVAT SI, ŽE TO VŠECHNO JE ČISTÁ PRAVDA, KTERÁ PŘICHÁZÍ VE SVŮJ USTANOVENÝ VČAS.

NEJPRVE JSME ZA VÁS MUSELI VYBOJOVAT PSYCHOTRONICKOU VÁLKU, VE KTERÉ JSTE MĚLI BÝT GENOCIDNĚ JAKO NÁROD SVAROG - SVAROH VYHLAZENI.

TATO VÁLKA SKONČILA KAPITULACÍ FAŠISTICKÉ STRANY KONCEM ČERVENCE 2021.

www.psychotronickavalka.cz

ČTĚTE POZORNĚ, V TOMTO DOKUMENTU SE NACHÁZÍ VÁŠ DALŠÍ ŠŤASTNÝ ŽIVOT. BEZ NĚJ NEMŮŽETE V ŽIVOTĚ SPRÁVNĚ POKRAČOVAT. JE TO HISTORICKÝ KARMICKÝ MILNÍK.

VAŠE FYZIOLOGICKÉ PROCESY SE ŘÍDÍ PRAVDOU O VAŠÍ HISTORII A KOLEKTIVNÍ HISTORIE ŘÍDÍ PRÁCI VAŠEHO SRDCE A PAMĚTI.

TATO KNIHA JE DOPLNĚNÍM VAŠÍ KOLEKTIVNÍ PAMĚTI A JAKO TAKOVÁ MUSÍ BÝT IHNED UVEDENA DO VÝUKY NA VŠECH ŠKOLÁCH OD ZÁKLADNÍ AŽ PO UNIVERZITNÍ VZDĚLÁNÍ A MUSÍ BÝT PŘEDSTAVENA V TELEVIZNÍCH A ROZHLASOVÝCH VYSÍLÁNÍCH A UZNÁNA PREZIDENTEM A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY JAKO SKUTEČNÉ HISTORICKÉ KOŘENY VAŠEHO OBYVATELSTVA A MUSÍ BÝT UZNÁNA VŠEMI KŘESŤANSKÝMI CÍRKVEMI, KTERÉ NA NI ČEKAJÍ A MODLÍ SE O NÍ.

NÁSLEDNĚ BUDE ROZŠÍŘENA DO VŠECH JAZYKŮ SVĚTA A NA ZÁKLADĚ TOHOTO POSELSTVÍ SE BUDOU NATÁČET I FILMOVÁ ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ BUDOU JEDINÁ NA SVĚTĚ PŘESNÁ...

CO VŠECHNO SE DOZVÍTE 

V MÉ KNIZE:

VYSVĚTLÍME ZDE JEDNOU PROVŽDY VELKÉ MNOŽSTVÍ BIBLICKÝCH ZÁZRAKŮ.

ČEŠI A MORAVÁCI JSOU POTOMKY RODU SVAROH A TUDÍŽ NĚKTEŘÍ I MOJI - JEŽÍŠE KRISTA, PROTOŽE JÁ JSEM SVAROGOVEC.

O ČEM JSEM VLASTNĚ KÁZAL A ZA CO JSEM POLOŽIL ŽIVOT.

JAK JSEM BYL POČAT V PANNĚ.

KDO BYL ANDĚL GABRIEL, KTERÝ SE ZJEVOVAL V IZRAELI V DOBĚ MÉHO ZÁZRAČNÉHO NAROZENÍ V KOŇSKÉ STÁJI.

JAKÉ JSEM MĚL DĚTSTVÍ.

JAKÉ JSEM DOSTAL VZDĚLÁNÍ.

JAK JSEM LÉČIL A VYHÁNĚL DÉMONY.

JAK JSEM BYL ZRAZEN.

JAK JSEM PŘEŽIL SVOJI POPRAVU.

JAK JSEM V ČECHÁCH ZAVEDL JEŽÍŠKA

JAK VZNIKLA EVANGELIA.

VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH ZÁZRAKŮ ZA MOJŽÍŠE.

JAK VYPADALO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII V 1. A 2. STOLETÍ NAŠEHO LETOPOČTU

A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI. 

JAK JSME PROVÁDĚLI "ZNAMENÍ"

...OPRAVTE SI NYNÍ VE SVÉ MYSLI, ŽE BYCH BYL NĚJAKÝ KOŠILATÝ FLÁTERNÍČEK, CO NEUMĚL BOJOVAT A ZLOČINCI BY ZANECHAL I SVŮJ SPODNÍ ODĚV A JEŠTĚ MU NASTAVIL ZADNICI PRO KOPANEC A TVÁŘ PRO POHLAVEK, A CO BYL VZKŘÍŠEN A POTOM BY ODEŠEL ZASE NA NEBESA, TEDY ŽE BYCH SE ZASE VZDAL SVÉHO FYZICKÉHO TĚLA A ŠEL SE POHUPOVAT DO NEBÍČKA.

TO TEDY ANI NÁHODOU.

V NAŠÍ REALITĚ NÁHODA NEEXISTUJE. TO UŽ SI TAKÉ ZAPAMATUJTE.

VYSVĚTLÍME SI FAKTA:

V BIBLI SE PRAVÍ U LUKÁŠE 24: 51, ŽE JSEM BYL ODNESEN DO NEBE. A VE SKUTCÍCH APOŠTOLŮ 1: 9 SE HOVOŘÍ O TOM, ŽE JEŽÍŠ "BYL POZVEDNUT A OBLAK HO UCHVÁTIL Z JEJICH DOHLEDU". TÍM KONČÍ EVANGELIA V PODSTATĚ.

CITUJEME Z NAŠEHO NEJOBLÍBENĚJŠÍHO PŘEKLADU BIBLE V MODERNÍ ČEŠTINĚ SROZUMITELNÉHO PRO DNEŠNÍHO OBČANA.

SKUTKY 1: 4 - 11 " A zatímco se s nimi scházel, dal jim nařízení: "Nevzdalujte se z Jeruzaléma, ale čekejte na to, co slíbil Otec, o čem jste ode mne slyšeli; protože Jan sice křtil vodou, ale vy budete za nemnoho dnů pokřtěni ve svatém duchu."

Když se tedy shromáždili, ptali se ho: "Pane, obnovíš Izraeli království v tomto čase?" Řekl jim: "Nepatří vám, abyste získali poznání o časech nebo obdobích, která Otec vložil do své vlastní pravomoci; ale přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, a budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak v celé Judeji a Samaří a do nejvzdálenější části země." A když to řekl, zatímco přihlíželi, byl pozvednut a oblak ho uchvátil z jejich dohledu. A když upřeně hleděli k obloze, zatímco odcházel, pohleďme, také vedle nich stáli dva muži v bílých oděvech a řekli: "Galilejští muži, proč stojíte a díváte se k obloze? Tento Ježíš, který byl přijat od vás vzhůru k obloze, přijde tedy stejným způsobem, jak jste ho spatřili jít k obloze."

VŠIMNĚTE SI OTÁZKY - OBNOVÍŠ KRÁLOVSTVÍ IZRAELI? NEPTALI SE V IZRAELI, ALE IZRAELI. TEDY PRO IZRAEL. UČEDNÍCI SE DÁLE PTALI, KDY BUDE KRÁLOVSTVÍ ZŘÍZENO. NA TO JSEM JIM TAK BRZY PO SVÉ RESUSCITACI NEMOHL ODPOVĚDĚT, NEVĚDĚLI JSME TO, MUSELI SI POČKAT NA MOJÍ REKONVALESCENCI.

MŮJ OTEC SVAROH AUM, KTERÝ VŠECHNO INKOGNITO ORGANIZOVAL, SE O MĚ STARAL A NEMOHL MĚ OPUSTIT. NEMOHLI JSME DO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH DO BOHEMIEODJET I KVŮLI ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI NA EVROPSKÉ PEVNINĚ, MUSELI JSME TÉMĚŘ 5 LET ČEKAT.

TAK JSEM UČEDNÍKY POSLAL KÁZAT. NO A VZNIKLO Z TOHO KŘESŤANSTVÍ. ONI BYLI TAK HORLIVÍ A ZAKLÁDALI JEDEN SBOR ZA DRUHÝM A ORGANIZOVALI SE NEZÁVISLE NA MNĚ. PROSTĚ MOJE UČENÍ ZPŮSOBILO OBROVSKÉ POZDVIŽENÍ MYSLÍ, A TO IKDYŽ SE NEPŘEDÁVALO PŘESNĚ.

PROHLAŠUJI JEDNOU PROVŽDY, ŽE JSEM ÚPLNĚ NEVINNÝ A NEJSEM ZODPOVĚDNÝ ZA VZNIK KŘESŤANSTVÍ.

LEŽEL JSEM 5 LET NESCHOPNÝ POHYBU A NORMÁLNÍHO UVAŽOVÁNÍ A MEZITÍM ONI SE ROZŠÍŘILI SE SVÝM UČENÍM VYCHÁZEJÍCÍM Z NĚKTERÝCH MÝCH VÝROKŮ PO CELÉM SVĚTĚ. NEMOHL JSEM CELÝ SVĚT OBEJÍT A VYSVĚTLIT JIM, ŽE VĚCI SE MĚLY JINAK, ANI JSEM O NICH NEVĚDĚL, JELIKOŽ JSEM ŠEL NA JIH, SEVER A VÝCHOD, ZATÍMCO KŘESŤANSTVÍ SE ŠÍŘILO HLAVNĚ NA ZÁPADNÍ A SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI SVĚTA. JÁ JSEM SI UŽÍVAL BUDHOVSTVÍ A KŘESŤANÉ SI VYTVÁŘELI SVŮJ SVĚT BEZE MĚ. A KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH V BOHEMII, NEŽ BYLO ZNIČENO, BYLA UZAVŘENÁ SPOLEČNOST Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ.

SMIŘTE SE S TÍM, ŽE PROSTĚ TO TAK MĚLO BÝT VZHLEDEM K CELOSVĚTOVÝMU VÝVOJI ČLOVĚKA JAKO NOVÉHO DRUHU BOŽÍHO DUCHA V TĚLECH POZEMSKÝCH.

JÁ JSEM SE NIKOMU NECHTĚL UKAZOVAT JAKO TOTÁLNĚ ROZBITÝ, CHVILKU JSEM SE PŘETVAŘOVAL. BYL JSEM NA OPIÁTECH, MĚL JSEM TĚŽKÉ PSYCHICKÉ POTÍŽE, UTRPĚL JSEM OTŘES TRAUMATICKÝ, NEMOHL JSEM CHODIT. NOSILI MĚ NA NOSÍTKÁCH, TEDY BYL JSEM POZVEDNUT - NA NOSÍTKÁCH. UVAŽUJTE REALISTICKY A VĚDECKY. TO VÁM POTVRDÍ KAŽDÝ LÉKAŘ, ŽE JAKO BRUTÁLNĚ ZBIČOVANÝ, ZKOPANÝ A ZMLÁCENÝ, S VYRAŽENÝMI ZUBY A S NOHAMA PRORAŽENÝMA HŘEBEM, SE MOC KROKŮ A PLÁNŮ NEDALO UDĚLAT. NEHLEDĚ NA TRAUMATICKÉ PSYCHICKÉ STAVY.

MOJE POCITY SE ZABUDOVÁVALY NAVŽDY DO MÉ D.N.A A TO BOLÍ.

NA MÍSTO NEJVĚTŠÍHO A POSLEDNÍHO SETKÁNÍ MĚ NESLI DVA MUŽI V BÍLÝCH ODĚVĚCH NA TAKOVÝCH KRÁLOVSKÝCH NOSÍTKÁCH, KTERÉ OTEC NECHAL PRO MĚ VYROBIT, ABYCH VŮBEC MOHL MEZI UČEDNÍKY PŘIJÍT A ABYCH VYPADAL, JAKO ŽE SE O MĚ STARAJÍ ANDĚLÉ. BYLO DŮLEŽITÉ, ABY VŠICHNI NABYLI DOJEM, ŽE JE VŠECHNO V POHODĚ. NECHTĚL JSEM TY LIDIČKY MOJE MILOVANÝ ZKLAMAT.

PROSTĚ JSEM ROZDAL ÚKOLY A ŠEL JSEM SE LÉČIT.

POTOM MĚ ODNESLI Z HORY CESTOU, KTERÁ VEDLA KOUSEK NAHORU, A KDE BYLA NÍZKÁ OBLAČNOST, BYLA PROSTĚ POŘÁDNÁ MLHA, TEN DEN, PRYČ OD UČEDNÍKŮ. OSOBNĚ JSEM JE POVZBUZOVAL, ABY NEKLESALI NA MYSLI A DÁL PLÁNOVALI ODCHOD Z OBLASTI S MÝM OTCEM SVAROHEM, JAK JSEM JIM PŮVODNĚ VE SVÝCH KÁZÁNÍCH DOPORUČOVAL PŘES NĚKOLIK ŘAD POSLŮ, NEŽ SE KE SVAROHOVI DO KOMUNIKACE SKUTEČNĚ DOSTALI.

NEMOHLI JSME DOVOLIT, ABY PŘIŠLI O NADĚJI. VÍRA NA ODCHOD SE MUSELA UDRŽOVAT ŽIVÁ, AČKOLI NIKDO NEVĚDĚL, KDY TO BUDE. TO JSME NEVĚDĚLI ANI PŘED MOJÍ POPRAVOU, NATOŽ POTOM. MĚLI ČEKAT NA POKYNY A MEZITÍM SE UDRŽOVAT BDĚLÍ ROZŠIŘOVÁNÍM NAŠÍ MYŠLENKY NA ODCHOD NA DALŠÍ OSOBY.

MĚLI ČEKAT NA ZNAMENÍ, TO JSME JIM KLADLI NA SRDCE. ZNAMENÍ, KTERÁ JSME PROVÁDĚLI, TA DOBŘE ZNALI.

MOŽNÁ VÁS PŘEKVAPÍ, CO BYLA ONA ZNAMENÍ, CO ŽIDÉ TOLIK VYŽADOVALI. NO, BYLY TO OHŇOSTROJE. SVAROH SE JE NAUČIL V ČÍNĚ A IZRAEL TÍM OHROMOVAL, PROTOŽE TO PROSTĚ NIKDO V TÉ OBLASTI NEZNAL. NEZNALI TO ANI ŘÍMANÉ. PRVNÍ OHŇOSTROJ UDĚLAL SVAROH PO ODPANĚNÍ MÉ MAMINKY A OD TÉ DOBY SE TRADOVALY PODIVNÉ ÚKAZY NA OBLOZE.

BYL V TOM SAMOZŘEJMĚ ZÁMĚR.

NĚJAK SE MUSELA UPOUTAT A SPOUTAT POZORNOST IZRAELE.

JAN 2: 23 "Když však byl v Jeruzalémě při slavnosti pasach, mnoho lidí uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která prováděl."

TATO ZNAMENÍ SVAROHOVCI PROVÁDĚLI DÁLE I PO ODCHODU PRVNÍCH LIDÍ Z OBLASTI, PROTOŽE BYLA TO NEJEFEKTIVNĚJŠÍ, CO NA LIDI PŮSOBILO.

2. KORINŤANŮM 12:12

"Znamení apoštola byla mezi vámi vskutku prováděna se vší vytrvalostí a znameními a předzvěstmi a mocnými skutky."

PROTO MĚ ŽIDÉ POŘÁD ŽÁDALI O ZNAMENÍ A OTRAVOVALI S TÍM. NEŠLO JIM O POCHOPENÍ TOHO, CO JSEM ŘÍKAL, ALE O OSLNĚNÍ BOŽÍMI ZÁZRAKY, SKRZE KTERÉ ALE NEDOKÁZALI STEJNĚ PŘIJÍT K POKÁNÍ. DĚSNĚ MĚ S TÍM ŠTVALI. ONI ZNAMENÍ ODE MĚ OČEKÁVALI NA POVEL. MYSLELI SI, ŽE BUDU DĚLAT ÚKAZY NA OBLOZE KDYKOLI JIM BUDU KÁZAT A SPOUSTA LIDÍ CHODILA NA MOJE KÁZÁNÍ JENOM PROTO, ABY SE NAJEDLA A POTOM UVIDĚLA ZNAMENÍ.

TATO ZNAMENÍ VŠAK MĚLA SVŮJ PRAVÝ ÚČEL.

OD ROKU 38 N.L. BYLO DOMLUVENO S UČEDNÍKY, ŽE VŽDY KDYŽ UVIDÍ TATO NAŠE ZNAMENÍ, TAK MAJÍ LIDÉ, KTEŘÉ POCHOPILI, ODEJÍT NA MÍSTO SETKÁNÍ, TEDY KE SVOZU K LODÍM, KTERÉ ODVÁŽELY UVĚDOMĚLÉ SVAROHOVCE DO EVROPY.

JAK JINAK BYCHOM TO ASI UDĚLALI V TÉ DOBĚ. NIKDO NECHÁPAL CO TO JE A NEDOKÁZAL TO ODHALIT.

Z JEDENÁCTI NEJBLIŽŠÍCH UČEDNÍKŮ POTOM ODEŠLO SEDM IHNED S MÝM OTCEM 6. ROK PO MÉ POPRAVĚ A RESUSCITACI A OSTATNÍ ČTYŘI (MAREK, JAN, PETR A LUKÁŠ) ZŮSTALI DĚLAT DALŠÍ NÁBOR PRO KRÁLOVSTVÍ. PO MARKOVI, LUKÁŠOVI A JANOVI ZŮSTALA EVANGELIA V OBĚHU.

LUKÁŠ SEPSAL I SKUTKY APOŠTOLŮ. VĚNOVAL JE THEOFILOVI, TO BYLA PŘEZDÍVKA PRO MILOVANÉ BOHEM, BYLA TO ŠIFRA. VE SKUTEČNOSTI SKUTKY APOŠTOLŮ BYLY URČENY NÁM DO BOHEMIE A ORIGINÁL JEJICH POTÉ, CO SE NĚKOLIKRÁT OPSAL, K NÁM I DOŠEL. SVAROH HO UCHOVÁVAL MEZI SVÝMI POKLADY. JE PŘEDPOKLAD, ŽE SE ZACHOVAL A NAJDE SE V PRAVÝ ČAS. JAK HO NAJDETE, RYCHLE HO ZAKONZERVUJTE, TEN PAPÍR, NA KTERÉM BYL PSÁN, JE VELICE KŘEHKÝ.

K MATOUŠOVI SE ORIGINÁL EVANGELIA VŮBEC NEDOSTAL, ODHALIL SE DÍKY NĚMU PO CESTĚ ZRÁDCE, KTERÉHO SVAROH PO UVĚDOMĚNÍ Z ETHERU, ŽE TO MÁ UDĚLAT, ZABIL, ALE MEZITÍM ONEN DALŠÍ JIDÁŠ PŮVODNÍ DOPIS MARIIN PŘEDAL DÁL. TAKŽE SE OPISOVAL A PŘEKLÁDAL.

PETROVO EVANGELIUM V ORIGINÁLU SE NENÁVRATNĚ ZTRATILO NA MALTĚ PŘI ZTROSKOTÁNÍ LODI, NA KTERÉ PLUL KAZATEL PAVEL JAKO VĚZEŇ. VEZL HO S SEBOU TAJNĚ JAKO DŮKAZ, ŽE JEŽÍŠ KRISTUS ŽIJE, ABY SE MĚL ČÍM PROKÁZAT PŘED BRATRY VE VZDÁLENÝCH OBLASTECH. JENOMŽE HO UŠTKLA ZMIJE, A KDYŽ BYL V BEZVĚDOMÍ A BOJOVAL O ŽIVOT, PROHLÁSILI HO NĚJACÍ POŠAHANCI ZA ZLOČINCE, ODEBRALI MU VŠECHNY VĚCI A SPÁLILI JE. A KDYŽ TO PŘEŽIL, PROHLÁSILI HO ZA BOHA, AKORÁT ŽE TÉMĚŘ O VŠECHNO VLASTNICTVÍ MEZITÍM PŘIŠEL. VYSVĚTLOVALI SI UŠTKNUTÍ ZMIJE JAKO PROKLETÍ OD BOHA A PŘITOM SE JEDNALO O OBROVSKÉ POŽEHNÁNÍ, JELIKOŽ KDYŽ NĚKDO "NÁHODOU" PŘEŽIJE TAKOVOU VĚC, VELICE SE MU NAVÝŠÍ IMUNITA. A TO PAVEL POTŘEBOVAL, ABY ČELIL STATEČNĚ BEZPRÁVÍ, KTERÝM BYL JAKO KAZATEL KRISTA VYSTAVOVÁN. ZOSTŘILY SE MU TAKÉ DÍKY TOMU SMYSLY. DOSTAL VYŠŠÍ CITLIVOST A LEPŠÍ TELEPATICKOU KOMUNIKACI SE SVÝM STRÁŽNÝM DUCHEM. MĚL VELICE OBTÍŽNOU SLUŽBU A ZHOSTIL SE JÍ OPRAVDU STATEČNĚ.

SKUTKY 27: 13 - 28: 6

TAKŽE PETROVO EVANGELIUM ZMIZELO ZE SVĚTA TAKTO.

MAJITELÉ EVANGELIÍ, KTEŘÍ SE ROZHODLI STATEČNĚ DĚLAT NÁBOR V OBLASTI A NEODJET DO BOHEMIE, SE K NÁM UŽ BOHUŽEL DO BOHEMIENEDOSTALI. PŘIŠLI O ŽIVOT NEBO ZEMŘELI STÁŘÍM NA NEMOCE A OPOTŘEBOVANÍ NÁSTRAHAMI ŽIVOTA.

A Z JEJICH POZŮSTALOSTI SE EVANGELIA PŘEDÁVALA DÁLE LIDEM A OPISOVALA SE.

OSTATNÍ SI EVANGELIA V ORIGINÁLU ODNESLI S SEBOU DO BOHEMIE A UCHOVÁVALI JE JAKO RODINNÝ POKLAD.

VĚTŠINU DOPISŮ Z NOVÉHO ZÁKONA PAK PSAL PAVEL, KTERÝ ODVEDL OBROVSKÝ KUS PRÁCE. PRACOVAL ALE VELMI SAMOSTATNĚ. PSAL PROSTĚ, JAK VŠECHNO V DANOU CHVÍLI CHÁPAL, ŽE TO BUDE NA PODMÍNKY, VE KTERÝCH ŽIL. MOJE UČENÍ I SVAROHOVO BYLO JINÉ. MY JSME TVOŘILI SVOBODNĚ A S VELIKOU AUTORITOU A PAVEL SE MUSEL PŘIZPŮSOBOVAT MYŠLENÍ LIDÍ Z OBLASTI, DO KTERÉ PŘICHÁZEL. PROTO VZNIKALY MYŠLENKOVÉ DISKREPANCE MEZI NÁMI. A VŠE BYLO SPRÁVNĚ.

NĚKTEŘÍ LIDÉ SE KE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH MYŠLENKOVĚ PŘIBLIŽOVALI DLOUHO.

1. KORINŤANŮM 9: 20 - 22

"A tak jsem se Židům stal jako Žid, abych získal Židy; těm pod zákonem jsem se stal jako pod zákonem, ačkoli sám nejsem pod zákonem, abych získal ty pod zákonem. Těm bez zákona jsem se stal jako bez zákona, ačkoli nejsem bez zákona vůči Bohu, ale jsem pod zákonem vůči Kristu, abych získal ty bez zákona. Slabým jsem se stal slabým, abych získal slabé. Stal jsem se lidem všeho druhu vším, abych rozhodně některé zachránil."

NESMÍM OPOMENOUT USILOVNOU PRÁCI PETRA A JANA, KTEŘÍ ZŮSTALI DOBROVOLNĚ V OBLASTI A TAKÉ ZEMŘELI V PRŮBĚHU SVÉ SVATÉ SLUŽBY LIDEM. BYLI TO SKUTEČNÍ HRDINOVÉ. ROZHODOVALI SE SAMI. MOHLI ODEJÍT VŠICHNI NEJBLIŽŠÍ UČEDNÍCI, MĚLI NÁROK. ZANECHALI BYCHOM TAM JINÉ OSOBY. ALE ONI SI PROSTĚ UVĚDOMOVALI, ŽE JSOU NEJZKUŠENĚJŠÍ A ŽE SVÝM VLIVEM A ZNALOSTMI DOVEDOU DO KRÁLOVSTVÍ NEJVÍCE OSOB. NEMĚLI SVÉ OSOBNÍ CÍLE. PRACOVALI ČISTĚ A JENOM PRO LIDSTVO A PRO STVOŘITELE, KTERÉHO JEJICH ŽIVOTNÍ ZÁMĚR TĚŠIL V TÉ DOBĚ. MĚLI SLÍBENÉ VĚTŠÍ DARY, NEŽ BYL DOČASNÝ POŽITEK Z POZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH.

NYNÍ JE DOBA JINÁ. NYNÍ SI STVOŘITEL PŘEJE, ABY SI KAŽDÝ Z VÁS SVŮJ ŽIVOT UŽIL NAPLNO, JELIKOŽ PRO KRÁLOVSTVÍ, ABY SKUTEČNĚ PROSPEROVALO, JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OSOBNÍ ŠTĚSTÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA. TEDY NIC SI NEODPÍREJTE, CO MŮŽETE MÍT. PŘEJTE SI VŠE NAPLNO. LÁSKU VE VŠECH PODOBÁCH, ABY DO VAŠHO ŽIVOTA PŘIŠLA. TO JE SPRÁVNĚ!

UŽ ŽÁDNÉ ODPÍRÁNÍ ŽIVOTNÍCH POŽITKŮ, NA KTERÉ MÁTE SVOJÍ PRACÍ PRO SPOLEČNOST NÁROK!..

KDO PSAL EVANGELIA

..MATOUŠ 4:17 OPRAVTE SI V BIBLÍCH SVÝCH KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH, NIKOLI KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ, JE TO VADNÝ PŘEKLAD. NIC V NEBI JSME PŮVODNĚ NEVYTVÁŘELI, LEDA TAK PŘEDSTAVY. UVĚDOMTE SI, ŽE VŠE V EVANGELIÍCH BYLO PSÁNO I JAZYKEM, KTERÝ NEMÁ SAMOHLÁSKY A BYLO TO MÍSTY PSÁNO ZPRAVA DOLEVA, JELIKOŽ PRVNÍ ORIGINÁLY EVANGELIÍ BYLY PSÁNY TŘEMI JAZYKY V POHNUTÍ MYSLI MÉ MILOVANÉ ŽENUŠKY MARUŠKY MAGDALÉNKY.

JE TO ÚPLNĚ EVIDENTNÍ, ŽE EVANGELIA MUSELA PSÁT JEDNA OSOBA, ŽE TO JSOU DOPISY APOŠTOLŮM, NEUSTÁLE SE V NICH VĚCI OPAKUJÍ. MARUŠKA PSALA KAŽDÉMU TOTÉŽ, AKORÁT ŽE TO PSALA RUČNĚ A NE NA POČÍTAČI A PSALA TO V POHNUTÍ MYSLI A SE SLZAMI V OČÍCH A VYDĚŠENÁ A MĚ SI PROSTĚ ZBOŽŠŤOVALA. JEJÍMU JAZYKU NIKDO NEROZUMĚL A JAK SE TO OPISOVALO, ZBYLO Z TOHO TO, CO MÁTE NYNÍ.

VÍC V TOM NEHLEDEJTE. VE SKUTEČNOSTI JSEM BYL ONEN 42. DEN PO MÉM VZKŘÍŠENÍ K ŽIVOTU PROSTĚ TENKRÁT ODNESEN NA NOSÍTKÁCH, JELIKOŽ JSEM JEŠTĚ NEMOHL CHODIT, ZPĚT DO DOMU JOSEFA Z ARIMATIE KE SVÉMU OTCI SVAROHOVI, A UČEDNÍKŮM JSEM ŘÍKAL, ŽE ODCHÁZÍM KE SVÉMU OTCI DO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH (DO ÚSTŘEDNÍHO ŠTÁBU NAŠÍ VLÁDY), A POZDĚJI TEDY DO JINÉ ZEMĚ, KDE JSME KRÁLOVSTVÍ NAŠEHO RODU NEBESKÝCH, TO BYLO MOJE PRAVÉ JMÉNO PO OTCI SVAROHOVI = NEBESKÝ, ZAKLÁDALI.

NEBESKÝ JE NAŠE RODOVÉ JMÉNO.

POKUD ČTETE BIBLI A NECHÁPETE SOUVISLOSTI TÉ DOBY, TAK VZNIKÁ DOJEM, ŽE JSEM ŠEL NĚKAM DO NEBE A ŽE MĚLI LIDÉ ČEKAT DALŠÍCH X LET NA JAKÉSI KRÁLOVSTVÍ, KTERÉ SE Z BIBLE JEVÍ JAKO TAKOVÝ OPAR NEBESKÝ, POBLOUZNĚNÍ DUCHA, PÁNBÍČKÁŘSTVÍ, FLÁTERNÍČKAŘENÍ.

MNOZÍ ANI NECHÁPALI, ŽE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH BYLA SKUTEČNÁ ZEMĚ SE SKUTEČNOU VLÁDOU. VZNIKLO MNOHO VÝKLADŮ A BIBLE JE OPRAVDU PODPOROVALA TÍM, JAK DIVNĚ JE PSÁNA. JEJÍ JAZYK JE PROSTĚ ZÁHADNÝ. Z TÉTO KNIHY DEFINITIVNĚ POCHOPÍTE, JAK TO VŠECHNO VZNIKLO.

TĚCH VÝKLADŮ RŮZNÝCH CÍRKVÍ JE TOLIK A TOLIK INTERPRETACÍ, ŽE VÁS CHVÁLÍME, ŽE JSTE BÁDALI A SBÍRALI JSTE STŘÍPKY POZNÁNÍ PO TAKOVÉ DOBĚ Z MATERIÁLŮ, KTERÉ SE TOLIK OPISOVALY A PŘEKLÁDALY A POTOM UŽ SE NEVĚDĚLO, ODKUD POCHÁZÍ A KDO JE PSAL A KDY.

ALE PROSTĚ JEDNOU PROVŽDY EVANGELIA PSALA MARUŠKA MAGDALÉNKA MOJE ŽENUŠKA, KDYŽ SE BÁLA O MŮJ ŽIVOT. A AŽ POZNÁTE JEJÍ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH, TAK VÁM BUDE JASNÉ, ŽE EMOCIONÁLNĚJŠÍHO ČLOVÍČKA NA ZEMI BYSTE PROSTĚ NENAŠLI V TÉ DOBĚ A PROTO JSOU EVANGELIA UŽ V PRAZÁKLADU CITOVÝ MIŠMAŠ MOJÍ MILOVANÉ DUŠIČKY MARUŠKY MAGDALÉNKY, KTERÝM OPISOVAČI NEROZUMĚLI A ANI TO PO NÍ NEPŘEČETLI POŘÁDNĚ A NECHÁPALI JEJÍ VÝRAZY, PROTOŽE BYLA DUŠÍ A VÝCHOVOU ŘÍMANKA, MLUVILA NĚKOLIKA JAZYKY A ŽÁDNÝM POŘÁDNĚ A NEUMĚLA POŘÁDNĚ PSÁT.

PLETLA SE JÍ I PÍSMENA. A UVĚDOMTE SI JEŠTĚ, ŽE MARUŠKA SE TEPRVE SE MNOU PO SŇATKU UČILA GRAMOTNOSTI. BYLA NEVZDĚLAVATELNÁ KVŮLI SVÉ NEMOCI PŮVODNĚ. JEJÍ PŘÍBĚH VÁM BUDU VYPRÁVĚT V TÉTO KNIZE. BYLA TO V TÉ DOBĚ TAKOVÁ DUŠIČKA NEVINNÁ, CO SE MOC BÁLA, ŽE JÍ ODEJDU NA NEBESA A MODLILA SE SKRZE EVANGELIA A ZAPISOVALA SI SVOJE VZPOMÍNKY A VĚNOVALA JE MÝM MILOVANÝM NEJBLIŽŠÍM UČEDNÍKŮM. TAKOVÁ BYLA A JE ÚŽASNÁ STÁLE.

MARUŠKA NĚKTERÝM MÝM PODOBENSTVÍM ÚPLNĚ SAMA NEROZUMĚLA, TAKŽE JE ZAPISOVALA, JAK JE SLYŠELA A PAMATOVALA SI. VĚDĚLA, ŽE JIDÁŠ ZNIČIL VŠECHNY MOJE SPISY, KTERÉ JSEM MĚL DOMA SCHOVANÉ, ON TOTIŽ VYKRADL DŮM A PODPÁLIL HO SE VŠEMI NAŠIMI VĚCMI OSOBNÍMI. MARUŠKA Z TOHO BYLA ÚPLNĚ PSYCHICKY ZNIČENÁ. NAŠTĚSTÍ MĚLA NĚKTERÉ SVOJE OSOBNÍ VĚCI U SVAROHA, TAKŽE NEPŘIŠLA O SVOJE HUDEBNÍ NÁSTROJE. A PENÍZE TAM TAKÉ NEBYLY, TY BYLY DOBŘE SCHOVANÉ U SVAROHA.

ALE DŘEVOŘEZBY A CELÝ NÁŠ NÁDHERNÝ INTERIÉR A HLAVNĚ KNIHY, MOJE POSVÁTNÉ VĚDĚNÍ ZA CELÝ MŮJ ŽIVOT, TO VŠECHNO ZNIČIL TEN ŠMEJD ZRÁDCOVSKÝ. UKRADL A PRODAL JENOM CHRÁMY A JEJICH DOKUMENTACI. CO SI MYSEL, ŽE DOBŘE PRODÁ, TO SI UKRADL. ZBYTEK ZNIČIL, ABY SE TAM MARUŠKA MAGDALÉNKA ANI MOJE MAMINKA MARIE HELI NEMOHLY VRÁTIT.

ODSOUDIL JE TAK K SMRTI HLADEM A DO VYHNANSTVÍ, TAKOVÝ KRUTÝ MIZERA TO BYL. DVĚ NEBOHÉ ŽENY, KTERÉ NA MNĚ BYLY ZÁVISLÉ. A TO VĚDĚL, ŽE MARUŠKA MAGDALÉNKA MÁ ZA SEBOU TAKOVÝ NEŠŤASTNÝ OSUD, ŽE JSME JÍ VLASTNĚ TÉMĚŘ 30 LET LÉČILI Z DUŠEVNÍ CHOROBY. DOPLŇTE SI BIBLICKÉ POZNÁNÍ TÉ DOBY, JACÍ LIDÉ BYLI ZLOČINCI. PROSTĚ BY KLIDNĚ NECHAL TEN POKURVENEC DALŠÍ DVĚ NEVINNÉ OSOBY UMŘÍT ŽALEM A NA BEZPRÁVÍ A DVĚ MOJE DĚTI V MARUŠČINĚ LŮNĚ TAKÉ.

MY JSME SI UVĚDOMOVALI, ŽE MNOZÍ Z NÁRODA ŽIDOVSKÉHO JSOU TAKOVÍ BEZOHLEDNÍ, A I TO BYL DŮVOD, PROČ JSME Z OBLASTI ODCHÁZELI A TVOŘILI JSME SI VLÁDU NAŠI VLASTNÍ. NECHTĚLI JSME S TAKOVÝMI LIDMI MÍT SPOLEČNOU ANI ZEMI. JIDÁŠ SE DOKÁZAL PŘETVAŘOVAT, BYL SLADKÝ JAKO MED, ALE VE SKUTEČNOSTI TO BYL PODVODNÍK. JÁ TO TUŠIL, ALE NEODHALIL JSEM HO A SVAROHOVI LIDÉ SE NA NĚJ NEZAMĚŘOVALI, NEDAL JSEM JIM POKYN. NEBYL HLÍDANÝ. CHYBA, ZA KTEROU JSEM ZAPLATIL.

Z BIBLE TO VYPADÁ, ŽE JSEM MĚL ABSOLUTNÍ CIT. NEMĚL. TÉMĚŘ ABSOLUTNÍ. ALE TEN ÚPLNĚ ABSOLUTNÍ JSEM ZÍSKAL PO SVÉ RESUSCITACI ZA ODMĚNU OD STVOŘITELE LIDSTVA. CÍTIL JSEM PAK ZLOČINCE I NA DÁLKU Z JEHO VYZAŘOVANÝCH ENERGIÍ.

NEMĚL JSEM PŮVODNĚ DOSTATEK ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ. SVAROH HO MĚL, ALE S JIDÁŠEM PŘIŠEL DO KONTAKTU JENOM JEDNOU PŘI JEHO INICIACI A VAROVAL MĚ. A JÁ MU NEVĚNOVAL POZORNOST. FATÁLNÍ CHYBA, KTERÁ MĚ STÁLA TOLIK BOLESTI. NEPOSLOUCHAL JSEM ABSOLUTNÍHO VLÁDCE AUMJEHOVA, KTERÝ MI ŘEKL: "ODSTRAŇ HO RÁZNĚ ZE SVÉ PŘÍTOMNOSTI." A MNĚ TO PŘIPADALO PŘÍLIŠ PŘEHNANÉ A NAVÍC JSEM NEVĚDĚL, JAK TO UDĚLAT A PROSTĚ JSEM TO NECHAL BÝT. ZNAK SLABOSTI. BYL JSEM PŘÍLIŠ SHOVÍVAVÝ KE ZLU V MÉ PŘÍTOMNOSTI. PONECHAL JSEM TO PROTO TAK A VŠÍMAL JSEM SI, ŽE JE JIDÁŠ ZVLÁŠTNÍ A ŽE SE DIVNĚ CHOVÁ, ALE NEVYSTOUPIL JSEM PROTI NĚMU DOSTATEČNĚ VČAS.

DNESKA BYSTE TOMU ŘEKLI "NECHÁVAL TO VYHNÍT." A ČEKAL, ŽE VONO SE TO...

V BIBLI TO VYPADÁ Z POPISU JAKO BYCH TO TUŠIL, ŽE JIDÁŠ MĚ ZRADÍ, ALE TO BYLA ANALÝZA MARUŠKY MAGDALÉNKY, KTERÁ SI NA TOM PŘI PSANÍ EVENAGELIÍ UVĚDOMOVALA Z JEHO RYSŮ A POSTOJŮ, KDE JSME HO PODCENILI. ONA BYLA TOTIŽ STÁLE SE MNOU. NEHNULA SE ODE MĚ TÉMĚŘ ANI NA KROK A VŠEM SCÉNÁM BYLA PŘÍTOMNA.

BYLA TUDÍŽ I NEJKOMPETENNTNĚJŠÍ SEPSAT PŘÍBĚH O MNĚ, KDYŽ VIDĚLA, ŽE JIDÁŠ ZNIČIL VŠECHNY MOJE PÍSEMNOSTI, KDE JSEM MĚL SVOJE UČENÍ ZAZNAMENANÉ. NEJPRVE TO VŠECHNO PSALA PRO MĚ, ŽE MI TO DÁ, ABYCH SE NEZLOBIL, PROTOŽE ONI MI TO DLOUHO NEŘEKLI, ABYCH SE JEŠTĚ VÍCE NEZHORŠIL. KDYŽ JSEM SE TO DOZVĚDĚL, BYL JSEM NEPŘÍČETNÝ A CELÝ ROZERVANÝ JSEM VSTÁVAL Z LŮŽKA A ŘVAL JSEM JAKO RANĚNÝ LEV, ŽE JIDÁŠE ZAVRAŽDÍM. POTOM JSEM SE NĚKOLIK TÝDNŮ HORŠIL NA ZDRAVÍ, CELÉ TĚLO MI HNISALO A BOLELO JEŠTĚ VÍCE NEŽ PŘEDTÍM, JAK ŠEL VEN ZE MĚ VŠECHEM HNĚV.

JENOMŽE POTOM SI MARUŠKA UVĚDOMILA, ŽE MOJE VÝROKY TAK DOBŘE NEZNÁ, ŽE JE PŘEVYPRÁVÍ VOLNĚ. NEZNALA TOTIŽ VŠECHNY VÝRAZY A DEFINICE, KTERÝCH BYLY MOJE PÍSEMNOSTI PLNÉ. ZAKLÁDAL JSEM SI NA TÉ NEJVYŠŠÍ PRAVDIVÉ PŘESNOSTI VE VYJADŘOVÁNÍ. BRAL JSEM SVOJI ÚLOHU KARMICKÉHO VELEKNĚZE VELICE VÁŽNĚ. A MARUŠKA BYLA JENOM POZOROVATELKA. A TAK Z TOHO PROSTĚ VZNIKLY EMOTIVNÍ DOPISY, KTERÉ NEBYLY URČENY K NIČÍ VÝUCE, ALE K POTĚŠENÍ DUŠE MÝCH NEJBLIŽŠÍCH KAZATELŮ LÁSKY.

MUSÍM ŘÍCI, ŽE ZNIČENÍ MÝCH SPISŮ PRO MĚ BYLA VELICE KRUTÁ ZTRÁTA. V ETHERU V BOŽÍCH MLÝNECH SE NIČENÍ NĚČÍCH MATERIÁLŮ A PÍSEMNOSTÍ NEBO JAKÝCHKOLI HISTORICKÝCH RODINNÝCH ZÁZNAMŮ POVAŽUJE ZA VRAŽDU DUCHA A JE POSTIHOVÁNO VĚČNÝM ZNIČENÍM DUCHA.

JÁ JSEM SVOJE POZNÁMKY MILOVAL A ČASTO JSEM SE DO NICH VRACEL A PŘIPOMÍNAL JSEM SI, JAK JSME JE SPOLEČNĚ S MARUŠKOU, SVAROHEM, JANEM KŘTITELEM A STVOŘITELEM AUMJEHOVA VYTVÁŘELI. MILOVAL JSEM JE PRO TY CHVÍLE SVORNOSTI A LÁSKYPLNÉHO UVAŽOVÁNÍ O SOBĚ A O NÁS.

V TÉ DOBĚ BĚHEM PRVNÍCH 42 DNŮ SVAROG TAKÉ VYKONAL DŮKLADNÉ ŠETŘENÍ JIDÁŠOVA CHOVÁNÍ A VŠECHNO NÁM TO DOŠLO JAKÉ SIGNÁLY VYSÍLAL A MARUŠKA MAGDALÉNKA UŽ TA NAŠE ZJIŠTĚNÍ ZAHRNULA DO DOPISŮ, KTERÉ PSALA UČEDNÍKŮM. ALE JÁ JSEM SKUTEČNĚ NEČEKAL ZRADU, SCHYLOVALA SE NADE MNOU, ALE JÁ O TOM NĚVĚDĚL.

MARUŠKA BYLA MYŠLENÍM PODSTATNĚ NAPŘED. JIDÁŠE NESNÁŠELA, PROTOŽE V MÉ NEPŘÍTOMNOSTI NA NÍ SAHAL, ALE BOHUŽEL MI TO NESDĚLILA. ZAŘVALA NA NĚJ A MYSLELA SI, ŽE JE TO VYŘÍZENÉ, PROTOŽE UŽ TO POTOM NEDĚLAL, ALE MÍSTO TOHO SNOVAL ZRADU. PLÁNOVAL JÍ OD NAŠÍ SVATBY.

KDYBY MI TO ŘEKLA, TAK BYCH HO IHNED VYKÁZAL Z NAŠÍ PŘÍTOMNOSTI. PROSTĚ JEDNA CHYBA ZA DRUHOU SE U NÁS STALA. SVAROG DOSTATEČNĚ NEDOHLÉDL NA JIDÁŠOVO VYLOUČENÍ, JÁ JSEM TO PODCENIL A MARUŠKA JEHO CHOVÁNÍ ZAMLČELA A BYLO VYŘEŠENO ZA NÁS.

BIBLE JE TAK MYSTICKY ZAŠIFROVANÁ ZPŮSOBEM, KTERÝ JE PSÁNA, ŽE SKUTEČNĚ DÁVÁ DOJEM, ŽE JSME ZVALI DO NĚJAKÉ NEBESKÉ ŘÍŠE DO KRÁLOVSTVÍ, KTERÉ NENÍ Z TOHOTO SVĚTA. JENOMŽE TO BYL NÁŠ ŠIFROVANÝ JAZYK, ABY NÁS NEODHALILI. BYL JSEM NEUSTÁLE V NEBEZPĚČÍ ŽIVOTA V CELÉ TÉ OBLASTI. VĚDĚL JSEM, ŽE JSEM NA RÁNĚ, ALE NEPŘIPOUŠTĚL JSEM SI TO. PROSTĚ BYCH SE Z TOHO ZBLÁZNIL, KDYBYCH SE BÁL, ŽE MĚ OPRAVDU NĚKDE UKAMENUJÍ NEBO JINAK ZAVRAŽDÍ. NEVYŠEL BYCH ANI Z DOMU. VŠAK MĚ TAKÉ PRONÁSLEDOVALI A HONILI A VYHROŽOVALI MI VÍCE JAK TŘI A PŮL ROKU, TAKŽE TO NEBYLA KLIDNÁ SLUŽBA. TO BYL KAŽDODENNÍ HOROR A BOJ O ŽIVOT.

MĚL JSEM OVŠEM SVOJE MÍSTA, O KTERÝCH VĚDĚLI JENOM MOJI UČEDNÍCI, ŽE TAM CHODÍM A ŽE STRÁŽE KOLEM MĚ NEJSOU TAK ZOSTŘENÉ, NEBOŤ TO MÍSTO BYLO TAJNÉ. A TOHO ZNEUŽIL JIDÁŠ.

CO VZNIKLO Z JEDENÁCTI EVANGELIÍ - DOPISŮ VĚRNÝM UČEDNÍKŮM, KTERÉ PODLE NICH BYLY POJMENOVÁNY, ABY SE NEPOPLETLY, ZA TO NENESEME ODPOVĚDNOST.

ZOPAKUJI TEDY FAKTA: 11 EVANGELIÍ PSALA MOJE MANŽELKA MARUŠKA MAGDALÉNKA V POHNUTÍ MYSLI VE TŘECH JAZYCÍCH A ŠKRABOPISEM, PROTOŽE TO BYLO V DOBĚ, KDY SE BÁLA O MŮJ ŽIVOT A BYLA TO TAKOVÁ TERAPIE PRO NI, ABY SE NEZBLÁZNILA STRACHY.

MĚLA POCIT, ŽE KDYŽ NAPÍŠE VŠECHNO O MÉM ŽIVOTĚ TOLIKRÁT ZA SEBOU, ŽE MI PROSTĚ BŮH ŽIVOT VRÁTÍ V PLNÉ SÍLE. BYL TO JEJÍ ZPŮSOB MODLITBY A VYJÁDŘENÍ JEJÍ VÍRY.

TY DOPISY BYLY DLOUHÉ, NAPŘESKÁČKU, ONA JE NEOPISOVALA, ONA JE PSALA PROSTĚ TAK, JAK JÍ TO PŘIŠLO NA MYSL, A OPAKOVALY SE A SPOUSTA TEXTU BYLA NEČITELNÁ. NAVÍC DO TOHO BREČELA A ROZMAZÁVALA TO PO SOBĚ. A NEČÍSLOVALA STRÁNKY.

KDYŽ JSEM TO POTOM DÁVAL DOHROMADY, TAK JSEM SE U TOHO NAZLOBIL AŽ HRŮZA. BYLO TO CELÉ POMÍCHANÉ, PROTOŽE JÍ TO JEŠTĚ NĚKOLIKRÁT UPADLO NA ZEM A ROZHÁZELO SE TO.

VŠAK SI TO PŘEČTĚTE, MYSLÍM 4 EVANGELIA, CO ZŮSTALA Z TOHO.

ZA DALŠÍ DOPISY UŽ VŮBEC NEJSME ZODPOVĚDNÍ. POCHOPÍTE, ŽE TO JSOU ÚTRŽKOVITÉ ZPRÁVY, KTERÉ NA SEBE ANI KOLIKRÁT VŮBEC NENAVAZUJÍ. NECHÁPU, ŽE TO NĚKOHO UŽ V PRŮBĚHU TĚCH 2000 LET NENAPADLO, ŽE JE TO NĚJAKÉ CELÉ PODIVNÉ.

MĚL JSEM ZAKÁZÁNO OD STVOŘITELE TO ČÍST AŽ DO ROKU 1984 A POTÉ, CO JSEM SI TO PŘEČETL, TAK MĚ MÁLEM Z TOHO KLEPLO, CO Z NAŠICH ZPRÁV ZBYLO ZA INFORMACE, KTERÝM NEŠLO POŘÁDNĚ ROZUMĚT. A PAK MI DOŠLO, PROČ Z KŘESŤANSTVÍ VZNIKLO TO, CO VZNIKLO. VŮBEC ZA TO NEMŮŽETE! JÁ MÍT TADY TY PRVNÍ OPISOVAČE A PŘEKLADATELE, TAK TEDY ALE VÁŽNĚ NEVÍM, CO BYCH JIM UDĚLAL. ASI BYCH JE OBJAL V SLZÁCH.

MĚL JSEM ZAKÁZÁNO SE DOZVĚDĚT, KDO TO MĚL PRVNÍ V RUCE A KDO TO JAK PŘEDAL. ZUŘIL JSEM TADY Z TOHO NĚKOLIK LET, KDYŽ JSEM ZJIŠŤOVAL, JAKÉ ŠKODY NA VAŠEM VĚDOMÍ O PRAVDĚ TO ZANECHALO.

NEJLEPŠÍ JSOU NA TOM ATÉISTI ČEŠI, MOJE POKREVNÍ DĚTI MNOHÉ. TI TO ANI NEČETLI.

ALE CHVÁLÍM JE, ŽE PŘIROZENĚ TAK NĚJAK ÚPLNĚ NEVĚŘILI TOMU, CO SE V BIBLI V SOUČASNÉ PODOBĚ PÍŠE PODLE TOHO, JAK OBČAS ZASLECHLI, JAK SE TO VYKLÁDALO. VĚTŠINA VIDĚLA NĚJAKÝ TEN FILM PRÝ O MNĚ.

NO. CO MI TEDY VADÍ, JSOU TI MOJI PŘEDSTAVITELÉ NA KŘÍŽÍCH A NA VÝJEVECH Z OBRAZŮ, JELIKOŽ JEDNAK JSEM NOSIL VZHLED JAKO ŽID, TAKŽE KDYŽ UŽ JSEM SE KVŮLI TOMU PŘETVAŘOVAL, ŽE JSEM NOSIL ŽIDOVSKÝ VOUS A KRÁTKÉ VLASY, TAK BYSTE TO ASPOŇ MOHLI NAFILMOVAT SPRÁVNĚ. A NEBYL JSEM HUBENÝ, BYL JSEM STATNÝ MUŽ 190 CM A TO JSEM POŘÁD. A VELKÝ BOJOVNÍK, MĚL JSEM SVALY JAKO HERODES SE SAMSONEM A NĚKOLIKA GLADIÁTORAMA DOHROMADY, TAK SI MŮJ VZHLED LASKAVĚ OPRAVTE! LECKEROU KULTURISTICKOU SOUTĚŽ BYCH V POHODĚ DNESKA VYHRÁL.

JÁ JSEM PO NĚKOLIKA LETECH, KDYŽ UŽ JSEM BYL SCHOPNÝ, NAPSAL ZPRÁVY VLASTNÍ A MARUŠČINY DOPISY TY JSME OBĚTOVALI JAKO TAKOVOU ZKOUŠKU CHARAKTERU NAŠICH POSLŮ A OSOB, KTERÝM BYLY DOPISY URČENY.

POSLALI JSME JE JAKO PRVNÍ, ABYCHOM UČEDNÍKY DALI VYHLEDAT A NERISKOVALI JSME ZTRATIT PO CESTĚ MOJE PÍSEMNÉ ZPRÁVY, KTERÉ MĚLY ZÁVAŽNÝ OBSAH.

MARUŠČINA EVANGELIA POSLOUŽILA JAKO TEST, ZDA MŮŽEME MOJE DOPISY BEZPEČNĚ UČEDNÍKŮM ZASLAT. UVĚDOMOVALY JE TOTIŽ, ŽE ŽIJI A JSEM V POŘÁDKU, A DÁVALY JIM POKYNY, KAM MAJÍ PŘESNĚ ODEJÍT. DÁVALY JIM MNOHÉ DALŠÍ INSTRUKCE, KTERÉ SI MĚLI ZAPAMATOVAT A DOPISY RADĚJI PRO SVOJI BEZPEČNOST ZNIČIT. UŽ JSME NEPONECHÁVALI NIC NÁHODĚ.

NĚKOLIK LET JSME NEMOHLI KVŮLI MÉMU ODTRAUMATIZOVANÍ A KVŮLI TSUNAMI NIC DĚLAT. JÁ JSEM NEBYL SCHOPEN SE SÁM O SEBE STARAT A VŠICHNI MI SLOUŽILI, ABYCH SE UZDRAVIL. UTRPĚL JSEM TĚŽKÉ TRAUMA A TO VYŽADOVALO DLOUHOU REKONVALESCENCI A POMOC CELÉ RODINY. TO SE DÁLE, JAK TO VŠECHNO PROBÍHALO.

UVÍZL JSEM V DOMĚ JOSEFA Z ARIMATIE, PROTOŽE JSEM NEBYL PSYCHICKY SCHOPEN SE HNOUT Z MÍSTA. BÁL JSEM SE LIDÍ. VŠICHNI MI VADILI. U MÉHO OTCE NAVÍC NEBYL TAKOVÝ KLID, TAM BYLY DESÍTKY JEHO MALÝCH DĚTÍ A ZACHRÁNĚNÝCH ŽEN, TAKŽE JSME ANI O MÉM PŘEVOZU NEUVAŽOVALI. ANI TO NEBYLO BEZPEČNÉ. ŘÍMANÉ VŠECHNO KONTROLOVALI, KŘESŤANÉ ZAČALI BÝT TĚŽCE PRONÁSLEDOVÁNI.

LEŽEL JSEM TÉMĚŘ 5 LET V KLIDU A VE TMĚ. TAK ZDLOUHAVÉ TO BYLO A NĚKDY JSME UŽ PŘESTÁVALI VĚŘIT, ŽE JEŠTĚ NĚKDY VSTANU A BUDU ŽÍT NORMÁLNĚ.

BOJOVAL JSEM O ŽIVOT STŘÍDAVĚ S RŮZNOU INTENZITOU A MOJE RODINA SE MNOU. NIKDY JSME TO VŠAK NEVZDALI.

JAK SE MARUŠČINA EVANGELIA VE SPĚCHU A STRACHU A POHNUTÍ MYSLI OPISOVALA, PROTOŽE SI JE PROSTĚ LIDÉ RADOSTNĚ PŘEDÁVALI, JEŠTĚ NEŽ SE DOSTALY K UČEDNÍKŮM A NĚKTERÁ SE ZTRATILA PO CESTĚ, OPAKUJÍCÍ SE PASÁŽE Z POHLEDU OPISOVAČŮ SE VYNECHÁVALY, CO NEBYLO ČITELNÉ, TO SI DOMYSLELI, CO SE JIM NELÍBILO, PŘEPSALI NEBO VYNECHALI, KAŽDÝ DO TOHO DOPISOVAL, CO SI PAMATOVAL, A JAK SE POTOM PŘEKLÁDALA DO JINÝCH JAZYKŮ, VZNIKALA Z TOHO TAKOVÁ SLÁTANINA, ŽE SE TOMU TEĎ SMĚJEME TADY V ETHERU DOTEĎ. 

KOMICKÉ JE, JAK JE TAM ŘEČENO, ŽE JSEM NĚKAM ODEŠEL A POTOM JSEM ODEŠEL JINAM. PODÍVEJTE SE DO MAPY, JAK JSOU TA MÍSTA DALEKO OD SEBE. CESTA TRVALA NĚKOLIK DNÍ VOZEM. JE EVIDENTNÍ, ŽE BUĎ NĚKDO VYNECHAL CELÉ ÚSEKY, NEBO TO PROSTĚ NĚKDO PSAL TOTÁLNĚ ZMATENÝ A URČITÉ VĚCI NEDOVYSVĚTLIL.

A OBOJÍ JE SPRÁVNĚ, PROTOŽE MARUŠKA MAGDALÉNKA TO PSALA 42 DNÍ V KUSE A NEČETLA TO PO SOBĚ A UŽ SI POTOM NEPAMATOVALA, CO KDE PSALA A PROČ A JESTLI TO NAVAZUJE. PROSTĚ PSALA A PSALA A PSALA. A MODLILA SE U TOHO. A TĚCH EVANGELIÍ BYLO 11, NE 4, TO SI UVĚDOMTE. MĚLA V TOM SAMA UŽ POTOM TOTÁLNÍ ZMATEK. ONA SE TÍM TAKÉ VYROVNÁVALA SE ZTRÁTOU NAŠEHO MAJETKU, PŘIŠLA O TÉMĚŘ VŠECHNY SVOJE MILOVANÉ VĚCI A UVĚDOMTE SI, ŽE JÍ BYLO V TÉ DOBĚ 45 LET A Z TOHO BYLA TÉMĚŘ 30 LET TĚŽCE DUŠEVNĚ NEMOCNÁ. TEPRVE 3 ROKY BYLA PSYCHICKY V POHODĚ A PŘIŠLA TAKOVÁHLE RÁNA, ŽE JÍ ZAVRAŽDILI BRUTÁLNĚ A ZRADOU JEJÍHO MILOVANÉHO MUŽE, KTERÝ JÍ OD JEJÍCH 19TI LET LÉČIL. MĚLA JENOM MĚ A SVÉHO OTCE, KTEŘÍ JÍ ROZUMĚLI, BYLA TO PRO NI STRAŠLIVÁ CITOVÁ RÁNA MĚ VIDĚT BOJOVAT O ŽIVOT. A NAVÍC VĚDĚLA, ŽE JE TĚHOTNÁ.

STRAŠNĚ, ALE STRAŠNĚ SE BÁLA, ŽE BY NĚKDO MOHL UBLÍŽIT I SVAROHOVI A POPRVÉ PO VÍCE JAK 40 LETECH SE S NÍM JAKO S JEJÍM OTCEM SMÍŘILA. DOVOLILA MU, ABY JÍ STISKL V JEHO NÁRUČÍ, COŽ DO TÉ DOBY ABSOLUTNĚ ODMÍTALA. KOLIKRÁT SEDĚLI NEBO LEŽELI VEDLE V MÍSTNOSTI A HODINY A HODINY SI POVÍDALI A ČEKALI, JESTLI JE ZAVOLÁM. VELICE SE DÍKY TOMU SBLÍŽILI.

ALE DRŽELA SE STATEČNĚ, VĚDĚLA, ŽE JSEM NA TOM HŮŘE NEŽ ONA A JEJÍ LÁSKA BYLA OPRAVDU VÝJIMEČNÁ. NĚKDY JENOM SE MNOU LEŽELA A HLADILA MĚ, TŘEBA NĚKOLIK DNŮ A Z ÚCTY K MÉMU ŽALU A BOLESTI MLČELA. TAKOVÁ TO BYLA A JE VÝJIMEČNÁ ŽENA.

NIKDY MI NEŘÍKALA, JAK SE MÁM CÍTIT. NIKDY MĚ NEODSUZOVALA. NIKDY MĚ NEOPOUŠTĚLA, DOKUD JSEM JÍ VE SVÉ NESNESITELNÉ BOLESTI NEVYHNAL A POTOM ZASE PŘIŠLA ZNOVA.

MILUJI SVOJI ŽENU MARII MAGDALÉNU CELÝM SVÝM SRDCEM, SVOJÍ SILOU, SVÝM TĚLEM A SVÝM VEŠKERÝM VĚDĚNÍM A POZNÁNÍM SVĚTA, VE KTERÉM ŽIJEME. A NIKDY JÍ NEOPUSTÍM. A NA TO PŘÍSAHÁM PŘED VŠEMI BYTOSTMI, KTERÉ KDY EXISTOVALY VE VŠECH SVĚTECH, KTERÉ SI UVĚDOMUJÍ SVOJÍ EXISTENCI I PŘED TĚMI, KTERÉ SI JÍ JEŠTĚ NEUVĚDOMUJÍ.

DĚKUJI NEJVYŠŠÍMU BOHU ZA TEN DAR V PODOBĚ ČLOVĚKA, KTERÝ MI PŘIŠEL DO ŽIVOTA A JÁ JSEM HO ROZEZNAL JAKO POKLAD. TAKOVÉ DARY V PODOBĚ LIDÍ PŘEJI KAŽDÉMU, KDO SÁM DÁVÁ LÁSKU A NEPOČÍTÁ S TÍM, ŽE MU BUDE IHNED NAVRÁCENA.

EFEZANŮM 4:8

KDO MOHL VĚDĚT, ŽE SE MARUŠČINÝMI EMOCIONÁLNÍMI DOPISY UČEDNÍKŮM BUDOU MILIARDY LIDÍ PO CELÉ ZEMI ŘÍDIT!

NO JÁ TEDY NE A MARUŠKAUŽ VŮBEC NE. MARUŠKA SE DO ŽÁDNÉHO Z EVANGELIÍ NEPODEPISOVALA. NEPODEPISOVALA SE TOTIŽ NIKDY OD SVÉ DUŠEVNÍ NEMOCI. ŘÍKALA, ŽE JÍ NEPATŘÍ JEJÍ JMÉNO ANI JEJÍ ŽIVOT, ŽE PATŘÍ JENOM BOHU NEJVYŠŠÍMU, KTERÝ JÍ ZACHRÁNIL OD DUŠEVNÍHO UTRPENÍ TÍM, ŽE JÍ SESLAL MĚ. BYL TO JEJÍ ZPŮSOB VÍRY.

MARUŠKA MAGDALÉNKA NIKDY NIC JINÉHO OD ŽIVOTA NEŽÁDALA NEŽ MILOVAT MĚ A SVÉHO OTCE. POTOM SE JEJÍ LÁSKA ROZŠIŘOVALA TEPRVE NA NAŠE DĚTI I NA OSTATNÍ, ALE TENKRÁT MĚLA JENOM MĚ, NIKOHO JINÉHO.

EVANGELIA SE JMENOVALA PO UČEDNÍCÍCH, PROTOŽE JIM BYLY DOPISY S DOBROU ZPRÁVOU O ŽIVOTĚ JEJICH UČITELE URČENY. VŠECHNY HISTORICKÉ ZÁZNAMY, KDO SI CO MYSLÍ, ŽE JAK BYLA EVANGELIA PSÁNA, JSOU NĚKDY ZE 4. A 5. STOLETÍ, KDY UŽ NIKDO NEVĚDĚL, JAK TO BYLO. KDO TO PSAL, ALE NEVĚDĚLI ANI TI PRVNÍ POSLOVÉ A OPISOVAČI. NEBYLO TO TOTIŽ PODSTATNÉ, A KDYBY NĚKTEŘÍ VĚDĚLI, ŽE TO PSALA ŽENA, MĚLI BY PŘEDSUDKY.

TEHDEJŠÍ ŽIDI, NO, KAPITOLA SAMA PRO SEBE. TAK SE JIM TO NEPROZRAZOVALO. PROSTĚ SE JIM ŘEKLO, TADY JE ZPRÁVA OD JEŽÍŠOVY RODINY, ŽE JEŽÍŠ ŽIJE A ŽE VŠECHNO, CO ŘÍKAL, STÁLE PLATÍ A K TOMU POTOM DOSTALI POKYNY DALŠÍ PODLE SVÉHO POSTOJE K NIM. BYLY TO TESTY LOALAJITY.

POKUD SPRÁVNĚ REAGOVALI, DÁVALI KONTAKTY NA DALŠÍ OSOBY A DOPISY SI PROJEVILI PŘÁNÍ OPSAT. MY JSME SI JE PODLE TOHO DIAGNOSTIKOVALI, JAK BYLI VŮČI NAŠEMU PLÁNU STÁLE LOAJÁLNÍ. UŽ JSME NERISKOVALI DALŠÍHO ZRÁDCE.

TO SI UVĚDOMTE. BYL JSEM BRUTÁLNĚ A BEZOHLEDNĚ ZAVRAŽDĚN DAVEM FANATICKÝCH NÁSILNÝCH LŽIVÝCH POŠAHANCŮ, TAKŽE JSME NEHODLALI NIKOHO Z NAŠICH MILOVANÝCH NĚČEMU PODOBNÉMU VYSTAVOVAT. JÁ VĚDĚL, JAK TO BOLÍ, A MOJE RODINA TAKÉ.

JEDNO VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH STAČILO ÚPLNĚ NA TO, ABY VŠICHNI OSTATNÍ ZBYSTŘILI A NEBYLI NAIVNÍ.

A TO, ŽE POZDĚJI VZDĚLANÍ LIDÉ BYLI HROMADNĚ SCHOPNI UVĚŘIT VĚCEM PROTI FYZIKÁLNÍM ZÁKONŮM (COŽ STARODÁVNÝM ŽIDŮM NEMĚJTE ZA ZLÉ, ONI BYLI PROTI VÁM NEGRAMOTNÍ), TAK ZA TO MY ALE VÁŽNĚ NEMŮŽEME.

TO JE O VAŠÍ INTELIGENCI, NE O NAŠÍ, PARDON ALE. ŽIDÉ TAKOVÍ SNÍLCI BYLI, NA ZÁZRAKY TAM VĚŘIL KAŽDÝ.

PROSTĚ JSTE VĚŘILI NESMYSLŮM, TAK SI TO V MYSLI OPRAVTE JEDNOU PROVŽDY.

UČILI JSTE SE TÍM, CO TO ZNAMENÁ VÍRA = DŮVĚRA V TOHO, KDO VÁM MŮŽE POMOCI. A TO JSME NAŠTĚSTÍ VŽDY BYLI.

TÍMTO KONČÍME VEŠKEROU STAROU NÁBOŽENSKOU VÝUKU A ZAHAJUJEME NOVOU, ABSOLUTNĚ PRAVDIVOU, HISTORICKY A VĚDECKY PŘESNOU.

VŠEM, KTEŘÍ VEDLI KŘESŤANY A OSTATNÍ NÁBOŽENSTVÍ AŽ SEM, DĚKUJEME ZA JEJICH SVĚDOMITOU PRÁCI. VYCHÁZELI JSTE Z TOHO, CO BYLO.

A PRAVDU BYLO SLOŽITÉ NAJÍT.

TO PŘIZNÁVÁME.

UVĚDOMUJI VÁS NĚKOLIKRÁT OPAKOVANĚ, TO ABY SE TO UŽ NIKDY NEPLETLO A UŽ SE TO NIKDY NEZAPOMNĚLO, ŽE JSEM MĚL FYZICKÉHO OTCE A MĚL JSEM MANŽELKU. JSEM NORMÁLNÍ...

SVATBA V KÁNĚ

...TA BOHATÁ SVATBA V KÁNĚ BYLA MOJE, TO ABY SE VÁM TO MOC NEMOTALO. MŮJ TATÍNEK JI PRO MĚ A MARUŠKUMAGDALÉNKU JEHO I MOJI ORGANIZOVAL A BYLA ÚŽASNÁ. VDÁVAL DVĚ DĚTI SOUČASNĚ. ANO, MY JSME S MARUŠKOU MAGDALÉNKOU BYLI ADOPTOVANÍ SOUROZENCI. BYLO MI 30 A MARUŠCE 42 TEHDY.

JAN 2:1

NECHTĚL JSEM, ABY SE NA SVATBĚ NĚKDO OPÍJEL, ALE LIDÉ NEUSTÁLE NĚCO VYŽADOVALI A MOJE MAMINKA MARIE HELI, KTERÁ NEBYLA ÚPLNĚ ZASVĚCENA DO TOHO, KDO JE OTEC MARUŠKY, TAK BYLA LIDMI NEUSTÁLE ZNEUŽÍVANÁ, ABY SKRZE MĚ JAKO ŽENICHA ZAJIŠŤOVALA DALŠÍ A DALŠÍ PŘÍSUN JÍDLA A ALKOHOLU. UŽ JSEM SE POTOM NA NI ZLOBIL, ŽE SE PLETE DO VĚCÍ, DO KTERÝCH JÍ OVŠEM VŮBEC NIC NEBYLO. POSÍLAL JÍ TOTIŽ MŮJ OTČÍM JOSEF, KTERÝ BYL TAKÉ S MÝMI SOUROZENCI POZVÁN, A TEN TO BRAL TAK, ŽE SE MOHL POŘÁDNĚ ZADARMO OPÍT A NAJÍST. NA MÉM ŠTĚSTÍ MU TEDY ALE VŮBEC NEZÁLEŽELO.

JOSEF BYL OTČÍM, KTERÉHO JSEM SKUTEČNĚ ALE NEMĚL RÁD. A TO, ŽE SVAROH, ADOPTIVNÍ OTEC MARUŠKY, JE TAKÉ MŮJ PRAVÝ OTEC, TO NIKDO NESMĚL VĚDĚT. VŠICHNI VĚDĚLI, ŽE MARUŠKA JE Z BOHATÉ RODINY A ZÁVIDĚLI MI JÍ A GALILEOU ŠLA ZPRÁVA, ŽE JSEM SE DOBŘE OŽENIL S BOHATOU STARŠÍ ŘÍMSKOU PANIČKOU. AKORÁT ŽE MARUŠKA BYLA ŽIDOVKA PO KRVI VÍCE NEŽ ZE ¾ A NÁŠ OTEC BYL 100% ŽID PO KRVI.

A BYL TO 100% ČLOVĚK.

SVATBOU V KÁNĚ JSEM SI ZÍSKAL ROZSÁHLÝ VĚHLAS. V BIBLI SE NEPÍŠE, ŽE JSEM TAM MĚL K VELIKÉMU OSOBNĚ POZVANÉMU A VYBRANÉMU SHROMÁŽDĚNÍ KÁZÁNÍ, KTERÉ OFICIÁLNĚ ZAPOČALO MOJÍ KAZATELSKOU OSVĚTOVOU OSVÍCENSKOU ČINNOST. VYSVĚTLOVAL JSEM TAM VŠEM, JAK STARÝ ŽIDOVSKÝ ZÁKONÍK NEFUNGUJE A JAK NEPOSUNUJE NÁROD NIKAM VPŘED. MARUŠKA MAGDALÉNKA BYLA STÁLE VEDLE MĚ A POTOM VŠEM NÁDHERNĚ ZAZPÍVALA A ZAHRÁLA NA LYRU A PŘEDVEDLA VŠEM DOKONALÝ A MAGICKÝ ALIKVÓTNÍ ZPĚV.

LIDÉ BYLI VELICE NADŠENÍ A ZPRÁVA O TOM SE PAK ŠÍŘILA MEZI LIDMI PO CELÉM ÚZEMÍ IZRAELE, JELIKOŽ JEJÍ, MARUŠČIN, OTEC AUM JAKO VÁŽENÝ ŘÍMSKÝ OBČAN POZVAL VELEVÁŽENÉ OSOBY, KTERÉ MĚLY VLIV A BYLY ŽIDOVSKÉHO PŮVODU A SE KTERÝMI JSME 5 LET PŘEDTÍM VEDLI ROZHOVORY A DÁVAL JSEM NA ZÁKLADĚ TOHO DOHROMADY SVOJE KÁZÁNÍ.

SVAROG S NIMI DISKUTOVAL INKOGNITO JAKO ŘÍMAN A JÁ JAKO ŽID, JEDEN Z NICH. UVĚDOMOVALI JSME SI, JAK HRAJÍ NA DVĚ STRANY A JAKÝ SE U TOHO PROJEVUJE JEJICH CHARAKTER. POTŘEBOVALI JSME IZRAELSKÝ NÁROD DOBŘE POZNAT.

POZVAT JOSEFA A MOJE SOUROZENCE NA TOTO SETKÁNÍ VŠAK BYLA CHYBA, ALE NEMOHL JSEM TO MAMINCE UDĚLAT, ŽE BYCH JE VYNECHAL. MĚLI JSME PAK KVŮLI TOMU AKORÁT PROBLÉMY, PROTOŽE JOSEF, AČ CELÉ KÁZÁNÍ SLYŠEL V PODNAPILÉM STAVU, ŠEL VYLOŽENĚ PROTI MÉMU PLÁNU VYVÉST IZRAEL, O KTERÉM DÍKY SVATBĚ V KÁNĚ VĚDĚL, A STAL SE TAK JIDÁŠEM ČÍSLO JEDNA....

JAK JSME V BOHEMII ZAVEDLI JEŽÍŠKA

...NARODIL JSEM SE PODLE VAŠEHO NYNĚJŠÍHO JULIÁNSKÉHO KALENDÁŘE 1. ŘÍJNA ROKU 1. PŘ.N.L., NEBYLO TO 24. PROSINCE, TO BY BYL DOBYTEK A BRAV V IZRAELI SCHOVANÝ VE STÁJÍCH A NE NA PASTVĚ, JAK SE TRADUJE. V IZRAELI JE V TOM OBDOBÍ DOST SLUŠNÁ ZIMA.

JEŽÍŠKA JSEM OSOBNĚ INICIOVAL AŽ V BOHEMII V ROCE 88 N.L. NA 24. 12., PROTOŽE JEDNAK JSME NA JAŘE 88 N.L. TEPRVE JAKO VELKÁ RODINA DO BOHEMIE PŘIŠLI Z CEST PO SVĚTĚ A BYLI JSME NOVÍ A CHTĚLI JSME SE SEZNÁMIT S OSTATNÍMI. JAKO VELEKNĚZ JSEM VNÍMAL SVOJI POVINNOST K NÁRODU BOHEMUS USPOŘÁDAT NĚCO VELKOLEPÉHO. A TAK JSME ZAVEDLI S RODINKOU TAKOVÉ DÁRKOVÉ VZPOMÍNKOVÉ A SEZNAMOVACÍ DNY, PRO KTERÉ JSME CHTĚLI KLID OD PRÁCE NA ZAJIŠTĚNÍ OBŽIVY, KTERÉ BYLO JINAK CELÝ ROK MNOHO.

V TOM ROCE JSME ZÁROVEŇ OSLAVOVALI 100 LET VĚKU MOJÍ MILOVANÉ MANŽELKY MARUŠKY MAGDALÉNKY, A PROTO JSEM CHTĚL PRO NI USPOŘÁDAT MIMOŘÁDNOU OSLAVU SPOJENOU S NOVÝMI RODINNÝMI TRADICEMI, KTERÉ BY RODINKU KAŽDOROČNĚ STMELOVALY. MARUŠKA MAGDALÉNKA SE NARODILA 24.12., TAKŽE TOTO DATUM JSEM NEVOLIL NÁHODNĚ.

V ZEMI BOHEMIE BYL PODZIM PLNÝ PRACÍ, NEJDŘÍV DOŽÍNKY, SBĚR A SUŠENÍ A NAKLÁDÁNÍ OVOCE I ZELENINY, ROZPOČÍTÁVÁNÍ OŘECHŮ NA RODINY A PŘÍPRAVA ZÁSOB POTRAVIN NA ZIMU. NEBYLO VHODNÉ STANOVIT VELKOU RODINNOU SLAVNOST, KTERÁ TRVALA MNOHO DNÍ A LIDÉ KVŮLI NÍ I PŮVODNĚ PUTOVALI KUS CESTY DO MÍST RODINNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ, NA PODZIM 1. 10. ZIMNÍ OBDOBÍ BYLO SICE NÁROČNĚJŠÍ NA CESTOVÁNÍ, ALE NAŠE RODINY NEBYDLELY DALEKO OD SEBE A MĚLI JSME VŠICHNI DOBŘE VYBAVENÉ VOZY, VE KTERÝCH JSME PŘEDTÍM CESTOVALI PO SVĚTĚ, TAKŽE TO PRO VŠECHNY NEBYL PROBLÉM, KDYŽ NEBYL SNÍH, ABY SE SJELI DO JEDNOHO MÍSTA.

V ROCE 88 N.L. ŽÁDNÁ VELKÁ ZIMA DO MÍNUSU NAŠTĚSTÍ NEBYLA, ALE KDYŽ JSME SE SJELI, TAK ZAČALO SNĚŽIT A POTOM U NÁS VŠICHNI UVÍZLI NA NĚKOLIK TÝDNŮ. BYLA TO SKUTEČNĚ MIMOŘÁDNĚ DLOUHÁ OSLAVA. TO BYLO DOBŘE, PROTOŽE MARUŠKA MAGDALÉNKA UŽ POTOM S NÁMI NEBYLA DLOUHO A ALESPOŇ SI VŠECHNY DĚTI, VNOUČÁTKA A PRAVNOUČÁTKA DOSTATEČNĚ UŽILA.

24.12. JSME TAKÉ JAKO RODINA NA VELKÉ RODINNÉ RADĚ STANOVILI, ŽE TENTO DEN SE BUDE SLAVIT SVÁTEK JEŽÍŠEK PRAVIDELNĚ, ABY MĚLI LIDÉ PŘÍLEŽITOST SE ZAVZPOMÍNAT NA VZNIK VELEKNĚŽSKÉ RODINY SVAROG. STANOVILI JSME TAKÉ, ŽE KAŽDÉ JMÉNO, KTERÉ DOVOLUJEME LIDEM DÁVAT DĚTEM PŘI NAROZENÍ, BUDE V KALENDÁŘI A DÁVALI JSME CELÝ KALENDÁŘ DOHROMADY. 24.12. JSME STANOVILI SVÁTEK EVY.

DO TÉ DOBY JSME NESLAVILI JMENINY. O NICH JSEM ROZVAŽOVALI PRÁVĚ AŽ V DOBĚ PRVNÍCH VÁNOC.

ZEJMÉNA KVŮLI KLIDU OD PRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ JSME TEDY SLAVNOSTI RODINNÉ STANOVILI NA KONEC PROSINCE A ZAČÁTEK LEDNA.

JAK UŽ VÍTE, MŮJ OTEC SVAROH AUM ODEŠEL DO BOHEMIE IHNED, JÁ S RODINOU AŽ ZA PADESÁT LET. PŘIPRAVOVAL PRO NÁS MÍSTO K BYDLENÍ. BYLO NÁDHERNÉ, KDYŽ JSME PŘIŠLI JAKO VELICE POČETNÁ DRUŽINA Z CEST PO SVĚTĚ OČEKÁVANÍ VŠEMI A VÍTANÍ. BYL JSEM NADŠENÝ, JAK TA CELÁ OBLAST BYLA MALEBNÁ PRO OBÝVÁNÍ. VIDĚL JSEM KUS SVĚTA A DOKÁZAL JSEM TO PROTO POSOUDIT. TATÍNEK NÁM NECHAL VYSTAVĚT DŘEVĚNÉ DOMY, MOJI BRATŘI NÁM VYROBILI DŘEVĚNÝ NÁBYTEK A MOJE SESTRY NÁM VYROBILY PŘEKRÁSNÉ ZDOBENÍ INTERIÉRŮ. VŠUDE VENKU BYLY KAMENNÉ KRUHY A ŘADY, ZAHRADY A SADY, A VŠECHNO BYLO PŘIPRAVENÉ S TAKOVOU LÁSKOU, ŽE JSEM BYL OPRAVDU DOJATÝ I VŠECHEN MŮJ LID, KTERÝ JSEM DOMŮ DO NOVÉ ZEMĚ ZASLÍBENÉ PŘIVEDL.

DLOUHO JSME JEŠTĚ PŘI NAŠICH CESTÁCH JAKO RODINA JEHOSHUY SVAROGA ZEJMÉNA PO EGYPTĚ A INDII DODRŽOVALI JINÉ OZNAČOVÁNÍ DNŮ A MĚSÍCŮ PODLE ŽIDOVSKÝCH TRADIC A POTOM JSME SE PŘIZPŮSOBILI USPOŘÁDÁNÍ PODLE MÉHO OTCE SVAROHA AUM A ZAVEDLI JSME SI ÚPLNĚ NOVÉ RODINNÉ SVÁTKY A PÍSEMNÉ ZÁSADY.

ZAČALI JSME POUŽÍVAT KALENDÁŘ JULIÁNSKÝ S KŘESŤANSKÝM LETOPOČTEM, ZAVEDLI JSME MNOHO DNŮ NA POČEST PŘÍRODY PODLE ROČNÍCH OBDOBÍ A VYBÍRALI JSME PRO SVÉ POTOMKY NOVÁ JMÉNA SPŘÍZNĚNÁ S LIDMI Z MNOHA NÁRODŮ A ZAVEDLI JSME PRO NĚ I SVÁTKY.

VŠECHNY PRANOSTIKY A PŘÍSLOVÍ, KTERÉ VZNIKLY, BYLY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ, TO SE POSTUPNĚ DOZVÍTE, JAK SE CELÉMU NÁRODU ZAČNE OTEVÍRAT PAMĚŤ DO MINULOSTI. MNOHÉ PRANOSTIKY A PŘÍSLOVÍ, PÍSNĚ A ŘÍKANKY, MÁTE NYNÍ POMÝLENÉ.

HODNĚ JSME SE S MÍSILI PO CESTĚ S CIZINCI SŇATKY, ALE POUZE S TĚMI, KTEŘÍ SE ZAVÁZALI, ŽE S NÁMI ODEJDOU JAKO RODINA DO BOHEMIE ZA NAŠIMI PŘEDKY, KTEŘÍ ŠLI PŘED NÁMI A PŘIJALI NAŠE NÁBOŽENSTVÍ SVAROHAUM. MĚLI JSME DLOUHODOBÝ JASNÝ PLÁN A TEN BYL PŘINÉST ZPĚT NAŠÍ VELKÉ RODINĚ CENNÉ POZNÁNÍ A PROPAGOVAT KRÁLOVSTVÍ A CISAŘSTVÍ NEBESKÝCH.

S TÁTÍNKEM SVAROHEM AUM JSEM UDRŽOVAL KONTAKT NĚKOLIKRÁT ROČNĚ SKRZE POSLY, JELIKOŽ TÁTÍNEK MĚL V INDII A OKOLÍ, KDE JSME BYLI NEJVÍCE, OBCHODNÍ PŘÁTELE A PRAVIDELNĚ TAM JEZDILI SVAROGOVCI PRO NĚKTERÉ KOMODITY.

TAKŽE JSME VĚDĚLI, JAK JDOU PRÁCE V BOHEMII, CO SE PODAŘILO. TÁTA MI KRESLIL I OBRÁZKY, CO POSTAVILI. I MOJE MAMINKA MARIE NÁM POSÍLALA POZDRAVY. VYŠÍVALA VŠECHNO DO KAPESNÍČKŮ, TAKŽE JSME MĚLI ÚŽASNÉ UBROUSKY, ALE NIKDO SE DO NICH NEUTÍRAL. DĚTI SI PODLE NICH VYPRÁVĚLY PŘÍBĚHY O BOHEMII. BYLY TAK NÁDHERNÉ, ŽE BYCH SI DO NICH NEUTŘEL NOS. VYŠÍVALA BAREVNĚ A VĚRNĚ, MĚLA MISTROVSKÝ TALENT. DOKÁZALA VYŠÍT VĚRNĚ JAKÝKOLI OBRAZ.

Z TĚCHTO UBROUSKŮ JSME MĚLI POTOM EXTRA MUZEUM Z NAŠICH CEST, KDE BYLY VŠECHNY NAŠE DOPISY A VŠECHNY PŘEDMĚTY, KTERÉ JSME SI Z CEST POSÍLALI. SESTAVILI JSME Z NICH DĚTEM TAKOVÝ CHRONOLOGICKÝ PŘÍBĚH NAŠEHO PUTOVÁNÍ A TAKÉ HISTORII BUDOVÁNÍ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH. TO VŠE ZNIČILI ALAMANI. NEMĚLI ŽÁDNOU ÚCTU K CITŮM A TĚŽKÉ PRÁCI NAŠICH LIDÍ. ŽENY SI TOTIŽ CHTĚLY TYTO PAMÁTKY VZÍT S SEBOU JAKO VZPOMÍNKU NA MARII HELI, JEŽÍŠOVU MATKU A ALAMANI TO PROHLÁSILI ZA ROUHÁNÍ PROTI BOHU.

TOHLE NÁDHERNÉ MUZEUM JSME BUDOVALI CELÉ LÉTO POTÉ, CO JSME PŘIŠLI, ABYCHOM HO OSTATNÍM PŘEDSTAVILI A MOHLI V NĚM TRÁVIT ČAS NA MODLITBÁCH A VŠECHNO SE DOZVĚDĚT O NAŠICH CESTÁCH.

JENOM POPISY VŠEHO MI ZABRALY ASI DVA MĚSÍCE, MUZEUM BYLA OBROVSKÁ STODOLA, ABY SE TAM VEŠLO MNOHO LIDÍ, BYLY TAM POHODLNÉ SEDÁNKY A LEHÁNKY A MATRACE, ABY LIDÉ MOHLI ČÍST I VLEŽE A DÍVAT SE NA VĚCI, KTERÉ TAM BYLY VYSTAVENY NA ZEMI I NA POLICÍCH A STOLECH O ZAVĚŠENÉ NA STĚNÁCH I U STROPU.

OSOBNĚ JSEM PRO TYTO ÚČELY VYŘEZAL NĚKOLIK INDICKÝCH CHRÁMŮ, ABY MĚLI SVAROHOVCI, KTEŘÍ JE NEVIDĚLI, PŘEDSTAVU, JAK JSOU KRÁSNÉ.

MOJE MAMINKA MARIE BYLA VĚHLASNÁ VYŠÍVÁNÍM A VŠECHNY SVAROHOVSKÉ ŽENY SE TO OD DĚVČÁTEK CHTĚLY NAUČIT. UČILI SE TO I CHLAPCI, VŠICHNI KLUCI U NÁS MISTROVSKY VYŠÍVALI. PROTO BYLI V KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH VŠICHNI ÚŽASNĚ OBLEČENÍ, JELIKOŽ VYŠÍVÁNÍ ODĚVŮ UMĚLECKÝM ZPŮSOBEM SE VYUČOVALO A VŠICHNI SE TÍM MLČKY CHLUBILI. HOVOŘILA ZA NĚ JEJICH PRÁCE.

DÁVALI TÍM TAKÉ NAJEVO, ŽE SI VÁŽÍ SVÉHO TĚLA, PROTOŽE HO OBLÉKALI DO KRÁSNÝCH VZORŮ. NAŠE ŽENY VYŠÍVALY HLAVNĚ KVĚTINY A GEOMETRICKÉ VZORY Z KVĚTIN VYPOZOROVANÉ A BARVY BYLY ZÁŘIVÉ.

JÁ TEDY OSOBNĚ NECHÁPU, JAK SI NĚKDO MŮŽE VZÍT NA SEBE NĚJAKÝ PONURÝ NEBO NÁSILNÝ MOTIV. VŠECHNO MÁ TOTIŽ VLIV NA FYZIOLOGICKÉ PROCESY V TĚLE, TAKŽE BYCH SI VÁŽNĚ DÁVAL POZOR NA TO, CO SI OBLÉKNU. MĚLI BYSTE SE VÁŽNĚ ZAMYSLET NAD TÍM, CO PRODUKUJETE, JESTLI TÍM NÁHODOU NEUBÍRÁTE DRUHÝM ŽIVOTNÍ JEDNOTKY. ZA SVOJE PRODUKTY ODPOVÍDÁTE.

ROLE JSME SI V KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH ROZDĚLILI. MŮJ OTEC STAVĚL A CHRÁNIL NOVOU ZEMI PŘED ZLOČINEM A JÁ JSEM BYL TEN UČENEC A FILOZOF, CO MĚL RODINĚ ZAJISTIT VYSOKOU VZDĚLANOST VZHLEDEM KE ZNALOSTI JINÝCH ZEMÍ A NÁRODNOSTÍ. PŘES BOHEMII TOTIŽ PŮVODNĚ AŽ DO MÉ SMRTI LIDÉ PUTOVALI ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA A MY JSME SI DALI ZA CÍL SE VŠEMI POKOJNĚ VYCHÁZET TÍM, ŽE JE POZNÁME A BUDEME SE K NIM CHOVAT S TOU NEJVYŠŠÍ ÚCTOU A POHOSTINNOSTÍ, ABY ŠÍŘILI NAŠE UČENÍ.

DLOUHO SE NÁM TO TAKÉ DAŘILO.

Z CEST JSME PŘIVEZLI SPOUSTU NOVÝCH POZNATKŮ A DOVEDNOSTÍ A TAKÉ VELKOU ROZMANITOST ROSTLIN A ZVYKŮ. PŘIVEDLI JSME I BRAV A SKOT A RŮZNOBAREVNÉ SLEPIČKY NA VAJÍČKA. JELIKOŽ JSEM V INDII PŘEŠEL NA BUDDHOVSTVÍ, BYLI JSME VŠICHNI TAKOVÍ POKOJNÍ A UŽÍVALI JSME SI PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK. SVAROHOVI LIDÉ BYLI TROCHU JINÍ. ČISTILI OBLAST OD ZLOČINU A JEJICH ŽIVOT BYL PLNÝ NEMILÝCH PŘEKVAPENÍ A MUSELI JSME SI TAK ZVYKAT NA VĚTŠÍ OBĚZŘETNOST.

DÁRKOVOU VESELICI NA KONCI ROKU LIDÉ POJMENOVALI JEŽÍŠEK, PROTOŽE JSME HLEDALI VÝRAZ, KTERÝM BYCHOM POJMENOVALI NOVOU SLAVNOST. A JELIKOŽ SE DĚTEM NEJVÍCE LÍBIL MŮJ VYŘEZÁVANÝ BETLÉM K MÉMU NAROZENÍ A SMÁLY SE JAK SE SVAROH AUM ZA ANDĚLA PŘESTROJOVAL (MĚLI JSEM V MUZEU VYSTAVENÉ JEHO KOSTÝMY NA ANDĚLA GABRIELA A SVAROH V JEDNOM PŘIŠEL, ABY JE PŘEKVAPIL) A PROTOŽE JSEM VŠECHNO ORGANIZOVAL A PŘIPRAVOVAL PRO NĚ VLASTNĚ TÉMĚŘ PŮL ROKU, ABY SE POTOM MĚLI ČÍM VŠICHNI ZABAVIT A PROTO MI MŮJ TÁTA ŘÍKAL JEŽÍŠKU (V JEHO VÝSLOVNOSTI ŽEŠUA NEBO TAKÉ ŽÉŠU), TAK SE TO PROSTĚ UJALO.

MÁTE MNOHO ZVYKŮ A ANI O TOM NEVÍTE, ŽE JSME SE TAKTO BAVILI MY. TŘEBA I ZVYK S ASTROLOGY, KTERÉ TÁTA TOTÁLNĚ VYJANČIL, ŽE SE NARODIL MESIÁŠ A JEŠTĚ KVŮLI NIM STŘÍLEL RACHEJTLI, ABY HLEDALI DALŠÍ ZNAMENÍ A ROZNÁŠELI ZPRÁVU O NAROZENÍ SPASITELE VŠUDE OKOLO. A TO V BIBLI NEMÁTE, PROTOŽE MARUŠKA MAGDALÉNKA TO NEVĚDĚLA, ŽE TĚM ASTROLOGŮM POSÍLAL DO CESTY NĚKOLIK POSLŮ, KTEŘÍ JIM HRÁLI DIVADLO, JAK VIDĚLI MESIÁŠE A JAK JE NÁDHERNÝ A PO CESTĚ JIM PŘIPRAVOVAL ZÁZRAKY V PODOBĚ DARŮ, KTERÉ POTOM DO DOMU MOJÍ MAMINCE PŘINESLI. TATÍNEK JÍ CHTĚL TOTIŽ UDĚLAT RADOST A POTŘEBOVAL K TOMU AUTENTICKÉ SVĚDKY. KDYŽ K NÍ NEMOHL SÁM, TAK CHTĚL, ABY SE POBAVILA BEZ NĚJ. TOMU SE DĚTI NAŠE SMÁLY, PROTOŽE SVAROH AUM VYPRÁVĚL TŘEBA, JAK U TOHO ZAPADNUL DO BAHNA A MUSEL SE VRÁTIT DOMŮ A POTOM ASTROLOGY SLOŽITĚ HLEDAT ZNOVA, ABY JEJICH VÍRU V MESIÁŠE A ZNAMENÍ POSÍLIL...

..SVAROG AUM VYPRÁVĚL I JAK SE PŘIPRAVOVAL NA MARII, ABY NIC NETUŠILA, JAK ZDOBIL SVŮJ DŮM, ABY SI PŘIPADALA JAKO V NEBI, JAK NA TO NAKUPOVAL LÁTKY A 3 ROKY PŘIPRAVOVAL TO NEJLEPŠÍ PROSTŘEDÍ, ABY OPRAVDU VĚŘILA, ŽE VŠICHNI BOZI SI PŘEJÍ, ABY TAKTO MAGICKY OTĚHOTNĚLA. CHTĚL, ABY MĚLA Z ČEHO ČERPAT NADĚJI, KDYŽ VĚDĚL, ŽE POTOM DO MÉ DOSPĚLOSTI, NEŽ SI SPLNÍME ÚKOL, BUDE PROSTĚ JENOM VZPOMÍNAT NA TĚCH NÁDHERNÝCH PÁR DNÍ.

MAMINKA BYLA V TÉ DOBĚ UŽ DVA ROKY PO SMRTI, TAK JSME NA NÍ VZPOMÍNALI, HLAVNĚ NA VESELÉ PŘÍHODY, ALE I NA TO, CO VYTRPĚLA. DĚTEM JSME NIC NEZAMLČOVALI, PROTOŽE TO BYLO NUTNÉ PRO JEJICH VÝUKU, ABY SE POUČILY Z MINULOSTI A NEOPAKOVALY NIKDY ŽÁDNÉ NAŠE CHYBY NEBO CHYBY OSTATNÍCH, KTEŘÍ NÁM UBLIŽOVALI.

KDYŽ JSME DO BOHEMIE PŘIŠLI, UŽ PRVNÍ ROK NA PRVNÍ RODINNÉ SETKÁNÍ NA JEŽÍŠKA JSME SI DÁVALI RUČNĚ VYRÁBĚNÉ DÁRKY, PROTOŽE JAK SKONČILY PRÁCE NA POLÍCH, RYBNÍCÍCH A V LESÍCH, ZAČALA DOBA RUČNÍ VÝROBY, TAK ABYCHOM NA SEBE MĚLI PAMÁTKU, NĚCO NOVÉHO SE OD SEBE NAUČILI, POTĚŠILI SE VZÁJEMNĚ A V RODINĚ JSME SE VŠICHNI POZNALI, KDO A CO UMÍ A JAKÝ JE.

VĚTŠINOU TO BYLY RŮZNÉ RUKODĚLNÉ PŘEDMĚTY UŽITNÉHO CHARAKTERU. LÁTKY A UŠITÉ ODĚVY, VÝŠIVKY, DŘEVOŘEZBA, VÝROBKY Z PEŘÍ, KERAMIKA, ŠPERKY, BRAŠNY, NÁSTROJE, I NÁSTROJE HUDEBNÍ, POSTROJE NA KONĚ A DOBYTEK I BRAV, KOŽEŠINY, VLNĚNÉ VĚCI, KOVÁŘSKÉ VÝROBKY I ZBRANĚ NA OCHRANU NAŠEHO KRÁLOVSTVÍ A SÍTĚ NA ODLOV PŘEBYTEČNÝCH ZVÍŘAT. SDÍLELI JSME I NOVÉ PÍSNĚ. DĚTI SI VYMÝŠLELY RŮZNÉ PŘÍBĚHY ZE SVÉ FANTAZIE. ŽENY TAKÉ SDÍLELY POMŮCKY DO ŠKOLY, NA KTEROU JSME VELICE DBALI. VYCPÁVALI JSME PRO DĚTI ZVÍŘATA, ABY VŠECHNA POZNALY, A VYRÁBĚLI JSME HERBÁŘE. VYMÝŠLELI JSME SI RŮZNÉ SMĚSI BYLIN NA ČAJE I S EXOTICKÝM KOŘENÍM, KTERÉ JSME DO NICH PŘIDÁVALI.

OBDAROVÁVALI JSME SE S OSTATNÍMI TAKÉ SPECIALITAMI Z JÍDEL, KTERÉ KAŽDÝ ZE SVÉ DOMÁCNOSTI PŘINÁŠEL. CHLUBILI JSME SE TÍM, CO JSME VYMYSLELI, TAKŽE TO BYLY TAKOVÉ PŘEHLÍDKY VÝROBKŮ, OCHUTNÁVKY A SDÍLENÍ ZÁŽITKŮ A ZKUŠENOSTÍ A NOVINEK VE VÝROBĚ. OBDAROVÁVALI JSME SE RECEPTY JÍDEL, CO NÁM CHUTNALY.

KAŽDÝ Z NAŠEHO RODU NĚCO MIMOŘÁDNÉHO UMĚL A BYL TEDY NĚČÍM ZAJÍMAVÝ A PŘÍNOSNÝ PRO OSTATNÍ. ŽÁDNÉ POVALEČE A LENOCHY LÍNÉ, CO BY NEPRACOVALI A POŽADOVALI BY, ABY SE OSTATNÍ PRO NĚ NAMÁHALI, JSME MEZI SEBOU NETRPĚLI. NEMĚLI JSME ANI MOC NEMOCNÉ, PROTOŽE VŠICHNI SPRÁVNĚ JEDLI A KRÁSNĚ JSME SE MEZI SEBOU CHOVALI.

K NEMOCEM TEDY NEBYL ŽÁDNÝ DŮVOD. NĚJAKÁ TA RÝMA NEBO DĚTSKÉ PUPÍNKY, ÚNAVA A BOLEST TĚLA OD PRÁCE, TO JSME HRAVĚ ZVLÁDLI, PROTOŽE JSME SI VZÁJEMNĚ POMÁHALI ZEJMÉNA MASÁŽEMI A TÍM, ŽE JSME SI UMOŽNILI ODPOČINEK OD PRÁCE. KAŽDÝ MĚL NA NĚJ NÁROK, V RŮZNÝCH ČINNOSTECH JSME SE STŘÍDALI. NĚJAKÝ TEN DROBNÝ ÚRAZ, NA TO VŠECHNO JSME BYLI PŘIPRAVENÍ. JÁ JSEM UMĚL I OPEROVAT, ZAŠÍT RÁNY, ALE PRAKTICKY JSEM TO V KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH NEPOTŘEBOVAL. SPÍŠE NA CESTÁCH, A TÍM JSME SI ZÍSKÁVALI VĚHLAS V OBLASTI, DO KTERÉ JSME TENKRÁT DOPUTOVALI.

DOMA V BOHEMII JSME SI VYMĚŇOVALI NA JEŽÍŠKA I JEDINCE Z CHOVU RŮZNÝCH ZVÍŘAT, ABY STÁDA BYLA ROZMANITÁ A TÍM I NAŠE POTRAVINY A VYTVÁŘELA SE VĚTŠÍ ROZMANITOST I PRO ZVÍŘATA SAMOTNÁ, ABY SE SPOLEČNĚ NENUDILA.

POZDĚJI JSME MĚLI PŘIPRAVENÉ I V KVĚTINÁČÍCH STROMY A KEŘE PŘEDPĚSTOVANÉ, KTERÉ JSME CHTĚLI, ABY SI OSTATNÍ ODNESLI DO SVÉ OBLASTI. TO SE DĚLO SPÍŠE NA JAŘE, KDY BYLO TEPLO. NA JEŽÍŠKA JSME JIM JE UKAZOVALI, CO MÁME NOVÉHO. SVAROH AUM, MŮJ OTEC, TOTIŽ PŘIVÁŽEL Z CELÉHO SVĚTA SEMENA A NAŠE RODINA JICH PŘIVEZLA Z CESTY KOLEM SVĚTA NĚKOLIK PYTLŮ A TAK SE ČEKALO, CO SE NA NAŠEM NOVÉM ÚZEMÍ CHYTNE A CO URODÍ A BUDEME TO MOCI DOPORUČIT OSTATNÍM, ABY SI JÍDELNÍČEK I KRAJINU NA POHLED OBOHATILI. VĚDĚLI JSME, ŽE ZDRAVÍ JE V CO NEJVĚTŠÍ ROZMANITOSTI PLODŮ ZEMĚ, KDE SE ŽIJE A KTERÉ JSME KONZUMOVALI, A DALY SE U NÁS VYPĚSTOVAT Z NAŠÍ PŮDY, KTERÁ S NÁMI KOMUNIKUJE NAŠE POTŘEBY.